نویسنده = ���������������� ���������� ����������
الگوی حکومت‌ مردم‌سالاری دینی مبتنی ‌بر بیانات مقام معظم رهبری (دامت برکاته)

دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 71-94

سعیده سادات سدیدپور؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ حسین شیرازی