الگوی حکومت‌ مردم‌سالاری دینی مبتنی ‌بر بیانات مقام معظم رهبری (دامت برکاته)

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

چکیده

امام خامنه‌ای (دامت برکاته) مفهوم مردم‌سالاری دینی را از سال 1377 مطرح کردند. این مقاله قصد دارد تا الگوی مردم‌سالاری دینی را از بیانات ایشان و براساس نظریه داده بنیاد استخراج کند. مقاله، بیانات معظم‌له را از همان سال تا کنون بررسی و 2673 کد را استخراج کرده است؛ سپس با رفت ‌و برگشت بین کدها، مفاهیم و مقوله‌ها، کدها در هفت دسته شامل عوامل، الزامات، محتویات (هست‌ها و نیست‌ها)، مقومات، منهیات و پیامدها دسته‌بندی شده و در نهایت با 35 مقوله پایان یافته‌است. براساس نتایج پژوهش، برقراری حکومت مردم‌سالاری دینی به اجرایی کردن الزامات بویژه ولایت فقیه و قانون اساسی و محتویاتی همچون اجرای اسلام و چارچوبهای الهی و حکومت بر مبنای ارزشها و از بین رفتن دیکتاتوری نیاز خواهد داشت. تداوم چنین حکومتی نیز به مقومات و منهیاتی استوار است که از جمله آنها می‌توان به بصیرت و امکان نقد و اعتراض به‌عنوان قوام‌دهنده و ثروت‌اندوزی و سوء استفاده از قدرت به‌عنوان از بین‌برنده اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Democratic Government Pattern Based on the Grand Leader’s Statements (May his high shadow last)

نویسندگان [English]

 • Saeedeh Saadaat Sadidpur
 • Mohammad Ibrahim Sanjaghi
 • Hussein Shirazi
Correspondent Author, Doctoral Student, Malik Ashtar University
چکیده [English]

Imam Khamenei (May his high shadow last) has posed the religious democracy concept since 1377. The article is to extract the religious democracy concept out of his statements according to the data-based theory. The article has considered his statements and has extracted 2673 codes since that time; then, deliberating those codes, concepts, and categories, it has classified the codes into seven groups including: necessities, contents containing the existence and non-existence, supporters, prohibited things, and outcomes. Finally, it has come to end with 35 categories. According to the results of the research, establishing the religious democratic government requires to implement  the necessities especially the guardianship of the jurists, the Constitution, the contents like exerting Islam, the divine frame works, governing based on the values, and eliminating dictatorship. Continuing such a government is based on such supporters and prohibitions as vision, possibility of criticizing and protesting as protectors; and piling up wealth and misusing power as eliminators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • religious democracy
 • Statements of his majesty Imam Khamene, Data-based Theory, Islamic awakening
 1. برخورداری، عارف؛ متقی، ابراهیم (1394). سیر تحول اندیشه سیاسی ایران معاصر با تأکید بر مسئله مدرنیته. فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی. 31 (2): 23.
 2. شیرودی، مرتضی؛ حسینی، جلال (1393). "سنجش کمی و کیفی مفهوم جمهوری و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره). فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی. 37 (2): 45.
 3. سرپرست سادات، سیدابراهیم؛ خرمشاد، محمدباقر (1393). الگوشناسی مردم سالاری دینی در آرای اندیشوران دوره پهلوی دوم. مجله پژوهش‌های سیاست اسلامی. 5 (1): 35 تا 60.
 4. مقام معظم رهبری، "بیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سر دبیران نشریات دانشجویی،" 4/12/1377.
 5. مقام معظم رهبری، "بیانات در دیدار مردم کاشان و آران و بیدگل‌،" 20/8/1380.
 6. مقام معظم رهبری، "بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان،" 27/7/1390.
 7. مقام معظم رهبری، "بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری،" 14/6/1392.
 8. مقام معظم رهبری، "بیانات در دیدار نمایندگان مجلس‌،" 27/3/1383.
 9. بخشایش اردستانی، احمد؛ دشتی، فرزانه (1392). مردم سالاری دینی در سیره سیاسی و حکومت امام علی (ع). فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج. 58 (1): 143.
 10. مجیدی، حسن؛ خزاعی گسک، مهدی(1392). مردم سالاری دینی در آراء رهبران جمهوری اسلامی و یوسف القرضاوی. فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی. 25 (4): 49.
 11. خلیلی، سحر (1390). مردم‌سالاری دینی از دیدگاه آیت الله مصباح. ماهنامه معرفت. 168 (9): 123.
 12. میراحمدی، منصور (1390). مردم‌سالاری دینی در اندیشه آیت الله جوادی آملی. فصلنامه حکمت اسرا. 7 (1): 53.
 13. نوروزی، محمد جواد (1393). نظارت عمومی؛ مردم‌سالاری دینی. دو فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی. 5 (1): 7.
 14. میرمحمدی، مهدی؛ محمدی لرد، عبدالمحمود (1393). نقش سازمان های اطلاعاتی در مردم سالاری دینی. فصلنامه مطالعات راهبردی. 64 (2):173 تا 196.
 15. قاسمی، محمدعلی (1393). مردم سالاری دینی و امنیت اجتماعی؛ با نگاهی انتقادی به لیبرالیسم و جامعه گرایی. فصلنامه مطالعات راهبردی. 64 (2): 65 تا 82.
 16. هلد، دیوید (1369). الگوی‌های دموکراسی. ترجمه عباس مخبر. تهران: روشنگران.
 17. دال، رابرت (1364). تجزیه و تحلیل جدید سیاست. ترجمه حسین ظفریان. تهران.
 18. حاجی‌زاده، جلال (1390). بازخوانی آرای انتقادی و بحران‌های فراروی دموکراسی. غرب‌شناسی بنیادی. 2(1).
 19. مهدوی‌زادگان، د. (1393). تمایز جوهری مردم‌سالاری دینی و غیردینی با تأکید بر تجربه مردم‌سالاری در ایران اسلامی و غرب. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی. 11(38): 159 تا 168.
 20. عباسی، ب. (1387). بررسی روش‌های اعمال مردم‌سالاری مستقیم و نیمه‌مستقیم. فصلنامه حقوق. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. 38(2): 215 تا 235.
 21. استراس، آنسلم؛ جولیت، کوربین (1385). نظریه مبنایی. ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 22. سنجقی، محمد ابراهیم؛ فرهی، علی؛ زین‌الدینی، مجید (1393). شناخت ابعاد و عوامل رهبری تحول‌آفرین براساس سخنان امام خامنه‌ای (مدظله العالی). دو فصلنامه مدیریت اسلامی. 22(1): 121 ـ 107.
 23. نقیب زاده، احمد (1373). نظریه‌های کلان در روابط بین‌الملل. تهران: قومس.
 24. عطارزاده، مجتبی؛ راستی، مهدی (1393). شورا و دموکراسی در اندیشه سیاسی معاصر شیعه. فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی. ش 27.
 25. آریلاستر، آنتونی (1379). دموکراسی. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: انتشارات آشیان.
 26. دوبنوا، آلن (1378). تأمل در مبانی دموکراسی. ترجمه بزرگ نادرزاده. تهران: انتشارات چشمه.
 27. میراحمدی، منصور (1386). امامت و مؤلفه‌های دموکراسی. فصلنامه قبسات. ش 45.
 28. Bevir, M., “Governance: A very short introduction,” Oxford University Press, 2012.
 29. Hacker, K. and J. V. Dijk, “Digital Democracy,” Issues of Theory and Practice, Sage Publications, 2000.
 30. Held, D., “Models of democracy”, Stanford University Press, 2006.
 31. Lijphart, A., “Patterns of Democracy”, Yale University Press, 2012.