نویسنده = ������������ ���� ������������
بازشناسی عوامل رهبری حضرت موسی(ع) باتأکید بر سوره طه

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 159-181

ام البنین چابکی؛ فاطمه خادمی؛ عشرت صادقی