نویسنده = ������������ ��������
طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی (شهرداری تهران)

دوره 22، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 151-183

اله مراد سیف؛ علیرضا نادری خورشیدی؛ منصور صادقی مال امیری؛ محبت رئیسی