نویسنده = �������������������� ��������
اصول مدیریت بر اساس الگوی اسلامی ـ ایرانی با تکیه بر نظریات خواجه نظام الملک طوسی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 87-103

منصوره معینی؛ اکبر کلاهدوزان؛ مسعود فردوسی؛ ثریا اسدی