نویسنده = ���������� ��������
فلسفه اخلاق در علم مدیریت

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 137-158

حسین خنیفر؛ زینب بزاز؛ زینب مولوی