نویسنده = ���������� �������� ������������ ����������
بررسی رفتارهای فرا نقشی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی با رویکرد سیستمی

دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 143-168

هوشنگ تقی زاده؛ مصطفی ضیائی حاجی پیرلو؛ عبدالحسین شکری