نویسنده = ���������� �������� ��������������
تحلیل تعامل علم و عمل در مدیریت اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث

دوره 22، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 235-261

محمدعلی مهدوی راد؛ حسنعلی صادقی