نویسنده = ������ ������������ ������
عوامل سازمانی مؤثر در جذب جوانان به بسیج

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 203-224

رزاق عزیزی؛ حسن علی اکبری؛ احمد ایزدی طامه


سبک رهبری فرماندهان نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه

دوره 22، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 9-40

مجتبی اسکندری؛ ابوالفضل محمدی؛ حسن علی اکبری؛ بهمن سیف