نویسنده = ������������ ��������
ارائه الگوی حکمرانی خدا مدار

دوره 23، شماره 2، تیر 1394، صفحه 9-41

غلامرضا بردبار؛ شیما ضرابی زاده؛ طاهر صالحی