نویسنده = ���������� ������������ ������������
بررسی رابطه بین انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 169-192

امین نیکپور؛ علیرضا منظری توکلی؛ سمیه نوبری ایدیشه؛ مرضیه محمدی