نویسنده = ������������������ ��������
واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران

دوره 21، شماره 2، تیر 1392، صفحه 27-56

اعظم میرزمانی؛ علی اصغر پورعزت؛ مجتبی امیری؛ حسن دانایی فرد