نویسنده = �������������� ��������������
بررسی روابط ساختاری بین اخلاق کاری اسلامی، تأمین نیازهای رشد، احساس انرژی و تمایل به ترک خدمت

دوره 24، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 51-84

عباس عرب؛ علی اکبر امین بیدختی؛ عبدالباسط مرادزاده؛ عباسعلی رستگار