بررسی روابط ساختاری بین اخلاق کاری اسلامی، تأمین نیازهای رشد، احساس انرژی و تمایل به ترک خدمت

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان/دانشگاه پیام نور فریمان

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه ولایت ایرانشهر

چکیده

هدف این پژوهش بررسی روابط ساختاری بین اخلاق کاری اسلامی، تأمین نیازهای رشد، احساس انرژی و تمایل به ترک خدمت است. روش پژوهش از نظر هدف، توسعه­ای ـ کاربردی، و از حیث شیوه‌ جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی ـ همبستگی است. جامعه‌ آماری تحقیق شامل تمام کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی (204 نفر) در سال 1392 بود که سرشماری شدند. ابزارهای جمع‌آوری داده‌های این پژوهش، پرسشنامه‌های اخلاق کاری اسلامی (گل‌پرور و نادی، 1389)، سلسله مراتب نیازها (جونز و فیفر، 1973)، احساس انرژی در کار (گل‌پرور، پاداش و آتش‌پور، 1389) و تمایل به ترک خدمت (مبلی و هورنر، 1978؛ لیونز، 1971) بود. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل مسیر در نرم افزار Lisrel  مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج پژوهش لزوم توجه به اخلاق کاری اسلامی و تأمین نیازهای رشد در  کاهش ترک خدمت کارکنان با رویکرد احساس انرژی در سازمانها مشخص می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Appraisal of the Structural Relation between Islamic Work Ethics, Meeting the Needs for Development, Energetic Feeling, and the Intension to Leave

نویسندگان [English]

 • Abbas Arab 1
 • Ali Akbar Amin 2
 • Abdolbaset Moradzadeh 3
 • Abbas Ali Rastgar 2
1 Corresponding author, PhD candidate at educational administration, Semnan University
2 Associate professor at Semnan University
3 َAcademic member at Velayat University, Iranshahr
چکیده [English]

This research is aimed at appraising the structural relation between Islamic work ethics, meeting the needs for development, energetic feeling, and the intension to leave. In terms of purpose, the research follows a developmental-applied method, and in terms of data collection, it fulfills a descriptive–correlational method. Research population includes all the employees of the Islamic Propagation Office at Khorasan Razavi (204 subjects) in 2013. Following questionnaires were employed fordata collection: Islamic Work Ethics (Golparvar and Nadi, 2010), Hierarchy of Needs (Jones & Pfeiffer, 1973), EnergeticFeeling at Work (Golparvar, et.al. 2010), Intention to Leave (Mobley and Horner, 1978; Lions, 1971). Route Analysis Test, in LISREL, was employed to analyze the data. Therefore, consideration of Islamic work ethics and providing needs of development are predictable by decrease in the intention to leave through energetic feeling.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic work ethics
 • providing needs of development
 • energetic feeling
 • intention to leave
 • structural relation model
 1. قرآن مجید. ترجمه الهی قمشه‌ای.
 2. نهجالبلاغه. ترجمه محمد دشتی.
 3. آمدی، عبدالواحد (1373). غررالحکم و دررالکلم. با مقدمه و تصحیح میرجلال الدین حسینی. تهران :انتشارات.
 4. ابراهیمی‌نژاد، مهدی؛ ابراهیمی‌نژاد، غلامرضا؛ یاری ‌ناصریه، محمد (1388). بررسی رابطه میان تنش‌های سازمانی و تمایل کارکنان به ترک خدمت در سازمان‌های دولتی. مجله راهبردهای بازرگانی (دانشور رفتار). س1. ش38 : ۳۵-۴۴.
 5. الوانی، سید مهدی (1383). اخلاقیات و مدیریت، به سوی نظام اخلاقیات یکپارچه در سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت. ش41 و 42: 1- 11.
 6. حسن پور، اکبر؛ حسنعلی پور هریس، رحمن؛ رحیمی، میثم (1391). پژوهشی پیرامون تحلیل و تبیین اخلاق اسلامی کار در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی استان قزوین). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. ش10: 23- 29.
 7. دعایی، حبیب الله؛ مرتضوی، سعید؛ کوشازاده، سیدعلی (1390). اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان. فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی. س 2. ش 3 و 4: 121- 147.
 8. رحیم نیا، فریبرز؛ نیکخواه فرخانی، زهرا (1390). تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. س 6. ش 4: 3- 24.
 9. رشیدی، فریبا (1383) .بررسی رابطه بین اخلاق کار اسلامی، تعهد سازمانی و نگرش نسبت به تغییر بین مدیران مدارس شهرستان شیراز. پایان نامه دانشگاه شیراز.
 10. رضائیان، علی (1379). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: سمت.
 11. سلطانی، محمدرضا (1392). درامدی بر شناسایی نیازهای انسان از دیدگاه قرآن با تأکید بر برتری نیازهای معنوی درسلسله مراتب نیازها. دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی. س 21. ش1: 9- 43.
 12. شجاعی، محمد صادق (1386). نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو. دو فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی. س 1. ش 88: 1- 116.
 13. شکرکن، حسین؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ عریضی سامانی، حمیدرضا (1380) آماده سازی مجموعه آزمون‌های صنعتی فلانگان و بررسی رابطه آن با عملکرد شغلی، غیبت شغلی و تمایل به ترک خدمت در کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و اهواز. رساله دکتری. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 14. ضیاءالدینی، محمد؛ و رمضانی قوام آبادی، سکینه (1392). الگوی غنی سازی و اشتیاق شغلی برای سنجش میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان. مجله مطالعات مدیریت راهبردی. ش 15: 177- 199.
 15. کوشازاده، سیدعلی؛ عزیزآبادی، ابوالفضل (1393). تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت با میانجیگری هویت سازمانی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. س15. ش2: 36-25.
 16. گلپرور، محسن؛ پاداش، فریبا؛ آتشپور، حمید (1389). الگوی تقویت احساس انرژی، توانمندسازی و خلاقیت کارکنان از طریق رهبری اخلاقی. سلامت کار ایران. س 7. ش 3: 4- 11.
 17. گلپرور، محسن؛ نادی، محمد علی (1389). نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه اخلاق کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. س 6. ش 1: 43- 52.
 18. گلپرور، محسن؛ نادی، محمدعلی (1389). رابطة حمایت مدیریت از رفتارهای اخلاقی با رضایت شغلی معلمان. مجله روانشناسی. س 14. ش 2: 142- 160.
 19. گلکار، حسن (1375). بررسی عوامل سازمانی و روان شناختی تمایل به ترک خدمت کارکنان مرد مؤسسات آموزش عمومی و عالی در شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
 20. محمدی ری شهری، محمد (1372). میزان الحکمه. قم: مکتبه الاعلام الاسلامی.
 21. مصباح یزدی، محمدتقی (1376). اخلاق در قرآن. ج 2. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 22. مطهرى، مرتضى (1384). مجموعه آثار. ج 3. تهران: صدرا.
 23. نصرى، عبدالله (1376). تکاپوگر اندیشهها. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
 24. Ali, A. (2001) Scaling an Islamic Work Ethic. Journal of Social Psycology. vol. 5. No. 128: 575-583.
 25. Ali, Abbas J; & Abdullah, Al-Owaihan. (2008) Islamic Work Ethic: A Critical Review. Cross Cultural Management: An International Journal. vol. 15. No. 1: 5-19.
 26. Ali, Abbas J; & Ali, A. AL-Kazemi. (2007) Islamic Work Ethic in Kuwait. Cross Cultural Management: an International Journal. vol. 14. No. 2: 93-104.
 27. Ambrose, M; Arnaud, A; & Schminke, M. (2008) Individual moral development and ethical climate: The influence of person-organization fit on job attitudes. Journal of Business Ethi. No. 77: 323-333.
 28. Atwater, L; & Carmeli, A. (2009) Leader-member exchange, feeling of energy, and involvement in creative work. The Leadership Quarterly. No. 20: 264-275.
 29. Bakker, A; Killmer, C; Siegrist, J; and Schaufeli, W. (2000) Effort–reward imbalance and burnout among nurses. Journal of Advanced Nursing. Vol. 31. No. 4: 884-891.
 30. Binti, Zainol; & Nor, Nazliyah. (2008) Islamic Work Ethics, Organizational Culture and Organizational Commitment: A Study of Employes at Majllis AMANAH RAKYAT. A Thesis Submitted to the Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree Master of Human Resource Management. Universiti Utara Malaysia: 11-34.
 31. Cotton, J. L; & Tuttle, J. F. (1986) Employee turnover: A meta-analysis and review with implication for research. Academy of Management Rewiew. Vol. 11. No. 1: 55-70.
 32. DeConinck, J. (2011) The effects of ethical climate on organizational identification, supervisory trust, and turnover among salespeople. Journal of Business Research. No. 64: 24- 617.
 33. Elaine, M. (1997) Job tenure shift for men and women. HR Magazine. Vol. 45. No. 50. 20.
 34. Hart, S. J. (2005) Hospital ethical climate and registered nurses’ turnover intentions. Nurs Scholarsh. No. 37: 173-177.
 35. Koyuncu, M; Burke, R. J; & Fiksenbaum, L. (2006) Work engagement among women managers and professionals in a Turkish bank: potential antecedents and consequences. Equal Opportunities International. No. 25: 299-310.
 36. Lambert, Eric G; & et al. (2010) The Relationship among Distributive and Procedural Justice and Correctional Life Satisfaction, Burnout, and Turnover Intent: An Exploratory Study. Journal of Criminal Justice. Vol. 38: 7–16.
 37. Lock, P; & Crawford, J. (2004) The effect of organizational culture and leadership style on job satisfaction and organizational commitment: A cross national comparison. Journal of Management Development. Vol. 23. No. 4: 321-338.
 38. Luthans, F; & Peterson, S. J. (2002) Employee engagement and manager self-efficacy. Journal of Management Development. No. 21: 376-387.
 39. Maretz, C. P, & Champion, M. A.(1998) 25 years of voluntary turnover research: A review and critique. International Review of Industrial and Organizational Psychology, No.13: 49-81.
 40. Meriac, J; Poling, T. L; & Woehr, D.J. (2009) Are there gender differences in work ethic? An examination of measurement equivalence of the multidimensional work ethic profile. Personality and individual differences. No. 47: 209-213.
 41. Pardo Linares, P. J. (2011) Job Satisfaction, Organization Commitment, Occupational Commitment, Turnover Intent and Leadership Style of Tissue Bank Employees. Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy. Capella University. Available from: http: //proquest. Umi. Com/login.
 42. Perez, M. (2008) Turnover intent. Diploma Thesis. University of Zurich: 1-73.
 43. Price, J. L; & Mueller, C. W. (1986) Absenteeism and turnover among hospital employees. Greenwich, Connecticut: JAI Press.
 44. Quinn, R. W; & Dutton, J. E. (2005) Coordination as energy -inconversation. Academy of Management Review. Vol. 30. No. 1: 36-57.
 45. Rokhman, W. (2010) The Effect of Islamic Work Ethics on Work Outcomes. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. Vol. 15. No. 1: 21-27.
 46. Rowold, J. (2008) Relationship among transformational, transactional, and moral based leadership: Results from two empirical studies. Kravis Leadership Institute. Leadership Review. Vol. 8. No. 4: 4-17.
 47. Saks, A. M; Mudrack, P. E; & Ashforth, B. E. (1996) The relationship between the work ethic, job attitudes, intentions to quit, and turnover for temporary service employees. Canadian journal of administrative sciences. Vol. 13. No. 3: 226-236.
 48. Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonza´lez-Roma´, V. and Bakker, A.B. (2002) The measurement of engagement and burnout and: a confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies. Vol. 3: 71-92.
 49. Schwepker, C. J. (2001) Ethical climate’s relationship to job satisfaction, organizational commitment, and turnover intention in the salesforce. Journal of Business Research. No. 54: 39-52.
 50. Senter, J. L; & Martin, J. E. (2007) Factors affecting the turnover of different groups of part- time workers. Journal of Vocational Behavior. No. 71: 45-68.
 51. Sousa-Poza, A; & Henneberger, F. (2002) Analyzing Job Mobility with Job Turnover Intentions: An International Comparative Study. Research Institute for Labour Economics and Labour Law. No. 82: 1-28.
 52. Stall worth, L. (2004) Antecedents and consequences of organizational commitment to accounting organizations. Managerial Auditing Journal. Vol. 19. No. 7: 945-955.
 53. Ulrich, C; & et al; (2007) Ethical climate, ethics stress, and the job satisfaction of nurses and social workers in the United States. Social Sciences & Medicine. No. 65: 1708-1719.
 54. Wai, C. T; & Robinson, C. D. (1998) Reducing staff turnover: A case study of dialysis facilities. Healthcare Management Review. Vol. 23. No. 4: 21-42.
 55. Welbourne, T. (2007) Engagement: Beyond the fad and into the executive suite. Leader to Leader. No. 44: 45-51.
 56. Yousef Darwish, A. (2001) Islamic Work Ethic-A Moderator between Organizational Commitment and Job Satisfaction in a Cross-Cultural Context. Personnel Review. Vol. 30. No. 2: 152-169.
 57. Zhu, W. (2008) The effect of ethical leadership on follower moral identity: The mediating role of psychological empowerment. Kravis Leadership Institute. Leadership Review. No. 8: 62-73.