نویسنده = ������������ �������������� ������
بررسی تأثیر معنویت بر ابعاد مختلف فردی در سازمان مبتنی بر نظریات شهید مطهری

دوره 23، شماره 2، تیر 1394، صفحه 67-81

محمدحسن کامفیروزی؛ علی بنیادی نائینی؛ رضا مهری