نویسنده = �������� �������� ����������������
بررسی نقش نگرش به گواهی برند حلال در خلق ارزش ویژه برند

دوره 21، شماره 2، تیر 1392، صفحه 127-149

میثم شیرخدایی؛ امیرحسین نوری پور