نویسنده = ������������ ����������
تبیین مدیریت دانش از دیدگاه اسلام

دوره 21، شماره 2، تیر 1392، صفحه 99-126

پیمان اخوان؛ سیدپیمان خادم الحسینی