نویسنده = ���������� �������� �������� ��������������
تبیین جایگاه شاخص‌های نرمش و رفق در مدیریت اسلامی

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 113-139

علی آقا پیروز؛ محمد اسماعیل رستمی نیا