نویسنده = ���������� ���������������� ������������
نقش عوامل ساختاری برخاسته از باورها و ارزشها در رفتار کاربران ترافیکی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 171-199

علیرضا نادری خورشیدی؛ هادی فقیه علی آبادی؛ مهدی شموشکی