الگوی شایستگی‌های مدیران جهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 امام حسین علیه السلام

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران.

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران جهادی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، توسعه‌ای و ازنظر راهبرد پژوهشی ترکیبی از نوع اکتشافی است. مواد و محتوای آن در مرحله کیفی شامل بیانات مقام معظم رهبریمدظله‌العالی، مصاحبه‌ها و ادبیات و پیشینه پژوهش و جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی، شامل دو گروه خبرگان علمی و مدیران و در مرحله کمی شامل مدیران باسابقه بیش از 20 سال و اعضای هیئت‌علمی حوزه مدیریت است. حجم نمونه در مرحله کیفی 12 و در مرحله کمی 50 نفر بود. اعضای نمونه در مرحله کیفی از طریق نمونه‌گیری هدفمند و در مرحله کمی از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه عمیق و پرسش‌نامه محقق ساخته بود. تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا و داده‌های کمی با استفاده از آمار استنباطی صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که الگوی شایستگی مدیران جهادی دربردارنده 71 مؤلفه شایستگی است که در قالب هشت بعد دانش(دو مؤلفه)، توانایی‌ها (شش مؤلفه) مهارت(12مؤلفه) نگرش(19مؤلفه) ویژگی‌های شخصیتی(10مؤلفه) بینش(چهار مؤلفه) ویژگی‌های اخلاقی(16مؤلفه) و اعتبار(دو مؤلفه) بودند. یافته‌های تحقیق نشان داد که مهم‌ترین شایستگی‌های یک مدیر جهادی، نگرش جهادی و برخورداری او از مهارت‌های لازم برای انجام وظایف و مسئولیت‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competency model of Jihadi managers

نویسنده [English]

  • Ershad Eshaghi 2
1
2 Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to design a competency model for Jihadi managers. The current research is developmental in terms of its purpose and exploratory in terms of its research strategy. Its materials and content in the qualitative stage include the statements of the Supreme Leader, interviews and literature and the background of the research and the statistical population of the research in the qualitative stage, including two groups of scientific experts and managers, and in the quantitative stage, it includes managers with more than 20 years of experience and faculty members of the field. It is management. The sample size was 12 in the qualitative stage and 50 in the quantitative stage. The sample members were selected in the qualitative stage through purposive sampling and in the quantitative stage through accessible sampling. The data collection tool was an in-depth interview and a researcher-made questionnaire. Qualitative data analysis was done using content analysis method and quantitative data was done using inferential statistics. The findings of the research showed that the competency model of Jihadi managers includes 71 competency components in the form of eight dimensions of knowledge (two components), abilities (six components), skills (12 components), attitude (19 components), personality traits (10 components), insight (four components), and moral characteristics. (16 components) and validity (two components). The findings of the research showed that the most important competencies of a jihadist manager are his jihadist attitude and the necessary skills to perform his duties and responsibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competency
  • competency model
  • Jihad
  • Jihadi managers