الگوی بومی مدیریت راهبردی تحوّل مبتنی‌بر منظومه فکری رهبر معظم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه هوش مصنوعی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

2 نویسنده مسئول: دانشیار، گروه مدیریت سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به‌منظور ارائه الگوی بومی مدیریت راهبردی تحوّل انجام شده و ضمن درنظرداشتن توأمان نگاه راهبردی و تحوّلی، برای شناخت مسأله، وضع مطلوب را ترسیم کرده و سپس با تعیین سنجه‌های وضع مطلوب، به تحلیل وضع موجود می‌پردازد. در ادامه نیز با تحلیل شکاف، برای پاسخ به نظام مسائل سازمان، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی را با نگاهی بومی و مبتنی‌بر آرمان‌گرایی واقع‌بینانه مطرح می‌کند. روش پژوهش حاضر تحلیل مضمون بوده است. در این تحقیق از رویکرد «شبکه مضامین» بهره گرفته شده است. در این رویکرد، نقشه‌ای شبیه به شبکه (تارنما) به‌عنوان اصل سازمان‌دهنده و روش نمایش تحلیل مضمون ارائه می‌شود. شبکه مضامین، براساس روندی مشخص، مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر را نظام‌مند می‌کند؛ سپس این مضامین به‌صورت نقشه‌های شبکه تارنما، رسم شده و مضامین برجسته هر یک از این سه سطح همراه با روابط میان آن‌ها نشان داده می‌شود. منبع اصلی جمع‌آوری اطّلاعات جهت کُدگذاری، مجموعه بیانات و مستندات مکتوب رهبر معظم انقلاب در موضوعات مدیریت، برنامه‌ریزی و تحوّل بوده که ازطریق جست‌وجوی کلیدواژگان و متن‌خوانی انجام شده است. درنهایت، شبکه مضامین به‌دست‌آمده ترسیم گردیده و مضامین سازمان‌دهنده مدل مشتمل بر موارد ذیل بوده است: نیازشناسی و نیازسنجی، شناخت وظایف و مقاصد، هدف‌گذاری و هدف‌شناسی، شناخت وضعیت و موقعیت، مسیرشناسی و برنامه‌ریزی و اجرای آن. الگوی بومی تحقیق حاضر، ضمن سادگی و شفافیت، جامعیت لازم در حوزه تخصّصی مدیریت راهبردی تحول را نیز دارد و می‌تواند برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Native Model of Strategic Development Management Based on the Intellectual System of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hassani Ahangar 1
  • Ruhollah Tavallaei 2
  • Mohammad Milad Ahmadi 3
1 Full Professor, Department of Artificial Intelligence, Imam Hussein University, Tehran, Iran.
2 Corresponding Author, Associate Professor, Department of Science and Technology Policy Management, Imam Hussein University , Tehran, Iran.
3 Ph.D. Candidate, Department of Systems Management, Imam Hussein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted in order to present a native pattern of strategic management and, while considering the strategic and transformation, to identify the problem, depicts the desired status and then analyzes the status quo by determining the desirable status. In addition, by analyzing the gap, to respond to the system of organization issues, he proposes operational strategies and programs with an indigenous and realistic idealistic perspective. In this research, the "Thematic Network" approach has been used. In this approach, a network-like map (a web) is presented as the organizing principle and method of displaying thematic analysis. The thematic network systematizes basic themes, organizing themes, and inclusive themes based on a specific process; These themes are then plotted as web maps, and the prominent themes of each of these three levels are shown along with the relationships between them. The main source of information for coding was the collection of statements and written documents of the Supreme Leader on management, planning, and transformation, which was done through keyword search and text reading. Finally, the network of themes obtained was drawn and the themes organizing the model included the following: needs assessment, knowledge of tasks and goals, goal setting and purposefulness, status and position recognition, route planning, and planning and implementation. The native model of the present study, in addition to simplicity and transparency, has the necessary comprehensiveness in the specialized field of strategic change management and can be used for governmental organizations and institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Realistic Idealism
  • Strategic Management
  • Transformation Management
  • Change Management
  • the Supreme Leader
آقامحمّدی، داوود؛ شریفی، شهاب (1398)، مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملّی، 3 (10)، 149-196.
احمدی، فخرالدین؛ شفیع‌زاده، حمید؛ موسوی، سودابه سادات (1393)، بررسی میزان تحقق برنامه‌های تحول در نظام اداری با تأکید بر شاخص مدیریت راهبردی، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 20 (54)، 117-134.
اخوان خرازیان، مریم؛ شهبازی، محمّدمهدی (1396)، ارزیابی ابعاد فرهنگی تأثیرگذار در تحول راهبردی به‌سوی رفتار کارآفرینانه، مطالعات مدیریت راهبردی، 8 (29)، 65-92.
اخوان‌علاف، علیرضا؛ شهبازی، محمد؛ ناصری، محمد (1395)، مدیریت تغییر و تحول سازمانی، کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت، 12 خردادماه 1395؛ تهران.
بختیاری، لطفعلی (1399)، الگوی راهبردی رهبری تحول با رویکرد جهادی، نظم و امنیت انتظامی، 4 (52)، 229-254.
تولایی، روح‌الل؛ محمّدزاده علمداری، مهرداد (1396)، فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.
حاجی پور، بهمن؛ طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین؛ عزیزیان کلخوران، زهرا (1395)، تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی (مطالعه موردی: فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی)، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 22 (62)، 13-47.
خامنه‌ای، سیدعلی، مجموعه بیانات، سایت: https://khamenei.ir.
 دانایی‌فرد، حسن؛ باقری کنی، مصباح‌الهدی؛ خانی، علی (1394)، فهم اولویت‌های راهبردی تحول نظام آموزش و پرورش از دیدگاه امام خامنه‌ای، مدیریت اسلامی، 23 (1)، 105-135.
رحیم‌نیا، فریبرز؛ پویا، علیرضا؛ الهامی، سولماز (1394)، تأثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به‌واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت‌های تابعه و زیر‌مجموعه توانیر)، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 21 (59)، 117-139.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ‌زاده، محمد (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 5 (2)، 151-198.
عبّاس‌زاده، محمّد (1391)، تأمّلی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، جامعه‌شناسی کاربردی، 23 (45)، 19-34.
فرنچ، وندل؛ و بل، سسیل (1400)، مدیریت تحوّل در سازمان، ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد. تهران: صفّار.
فضایلی، احمد (1390)، ارزیابی و نقد مفروضات پایه مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی از دیدگاه اسلام (گامی در جهت تحول در علوم انسانی)، مدیریت اسلامی، 19 (2)، 65-86.
مبینی‌دهکردی، علی؛ ربانی، آرزو (1391)، مدیریت راهبردی مبتنی‌بر ارزش در سطح سازمان، مجلس و راهبرد، 19 (70)، 63-101.
موسوی، سیدغلامرضا (1393)، مدیریت راهبردی و نقش آن در تحول حوزه علمیه، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 4 (9).
نادری، نادر؛ نظری، پویا؛ اکبری، سمیرا (1399)، بررسی نقش مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی در بهبود مدیریت تحول (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهر کرمانشاه)، مدیریت کسب و کار، 46، 294-321.
نجاران‌طوسی، حامد؛ فاتح‌راد، مهدی؛ برزنونی، محمدعلی (1398)، دانشگاه تراز انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام).
نوروزی، محمدتقی (1391)، مدیریت تحوّل در قرآن، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 1 (4).
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Bryson, J. (2004). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement. USA: Jossey-Bas.
Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development. California: Sage.
By, R.T. (2005). Organisational change management: A critical review. Journal of change management, 5(4), 369-380.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. CA, USA: Sage.
David, F.R. (2011). Strategic Management: Concepts and Cases. NJ: Prentice Hall.
Drucker, P. (1954). The Practice of Management. New York: Harper and Row.
Ghemawat, P. (2002). Competition and Business Strategy in Historical Perspective. Business History Review, 76(1), 37–74.
Gilley, A., McMillan, H. S., & Gilley, J. W. (2009). Organizational Change and Characteristics of Leadership Effectiveness. Journal of Leadership & Organizational Studies, 16(1), 38–47.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105.
Haines, S., Aller-Stead, G., & McKinlay, J. (2004). Enterprise-wide change: superior results through systems thinking. US, NJ: John Wiley & Sons.
Hiatt, J. (2006). ADKAR: A Model for Change in Business, Government, and Our Community. United States: Prosci Learning Center Publications.
Holloway, I., & Todres, L. (2003). The Status of Method: Flexibility, Consistency and Coherence. Qualitative Research, 3(3), 345-357.
Hussain, S. T., Lei, S., Akram, T., Haider, M. J., Hussain, S. H., & Ali, M. (2018). Kurt Lewin's change model: A critical review of the role of leadership and employee involvement in organizational change. Journal of Innovation & Knowledge, 3(3), 123-127.
Kiechel, W. (2010). The Lords of Strategy. London: Harvard Business Press.
Kotter, J. P. (2012). Leading Change. United States: Harvard Business Review Press.
Lewin, Kurt (1947). Frontiers in Group Dynamics: Concept, Method and Reality in Social Science; Social Equilibria and Social Change. Human Relations, 1, 5–41.
Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. B. (2020). Strategy Safari. UK: Pearson Education Limited.
Rokooei, S., Miralami, R., Modarresi, A., & Poursarrajian, D. (2011). Strategic management of foreign vassals in Iran regarding world recession period. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 174-180.
Rothaermel, F.T. (2020). Strategic Management. NY: McGraw-Hill Education.
Ryan, G.W. & Bernard, H.R. (2000). Data Management and Analysis Methods, In Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 769-802.), Thousand Oaks, CA: Sage.
Senge, P., Kleiner, A., Roberts, C., Ross, R., Roth, G., & Smith, B. (2001). The dance of change. The challenges of sustaining momentum in learning. USA: Currency.
Shujahat, M., Hussain, S., Javed, S., Malik, M. I., Thurasamy, R., & Ali, J. (2017). Strategic management model with lens of knowledge management and competitive intelligence: A review approach. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 47(1), 55-93.