شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های نفوذ اجتماعی در سبک رهبری شهید قاسم سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، داشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

محققان حوزه مدیریت و رهبری، مهم‌ترین مهارت رهبری را قدرت نفوذ آن بر افراد و توان همراه سازی آنان در جهت تحقق اهداف می‌دانند. شهید قاسم سلیمانی نیز با اتکا به همین قدرت نفوذ اجتماعی توانست در سطح عمومی به محبوب‌ترین شخصیت سیاسی، نظامی کشور و در سطح بین‌الملل نیز به محور وحدت و نقطه ثقل تمامی جریان‌های جبهه مقاومت تبدیل شود و معادلات منطقه‌ای را به نفع جریان مقاومت تغییر دهد؛ لذا از این دیدگاه می‌توان نفوذ اجتماعی را یکی از مؤلفه‌های رهبری در مکتب سردار شهید قاسم سلیمانی موردمطالعه قرارداد؛ بنابراین محقق در این تحقیق به دنبال این است تا مبتنی بر راهبرد تحلیل مضمون و با استفاده از تحلیل بیش از 12 مصاحبه و سخنرانی و اسناد مرتبط با سبک رهبری و مدیریت ایشان، ابعاد و مؤلفه‌های نفوذ اجتماعی را در مکتب شهید قاسم سلیمانی تشریح کند. مبتنی بر تحلیل نتایج، امکان نفوذ اجتماعی در مکتب شهید سلیمانی مبتنی بر «منابع نفوذ» است که قدرت مرجعیت اجتماعی، اعتبار و جذابیت آن را تولید می‌کند و تحقق نفوذ مبتنی بر «راهبردهای شش‌گانه نفوذ» شامل ایجاد اضطرار محرک با توسل به جنبه‌های الهام‌بخش، درک نیازها و علائق مخاطب و همراهی با آن، جلب محبت و مهرورزی، مدیریت و تصمیم‌گیری مشارکتی، مردم‌باوری و تعامل سازنده با طیف‌های گوناگون مردم، و رهبری پیشرو است و این فرایند نفوذ موجب «پیامدهای نفوذ» در چهار سطح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions and Components of Social Influence in the Leadership Style of Martyr Ghasem Soleimani

نویسنده [English]

  • Mahdi Roohullahi
Assistant professor, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Researchers in the field of management and leadership believe that the most important leadership skill involves the power of influencing people and the ability to help achieve goals. Relying on the same power of social influence, martyr Ghasem Soleimani succeeded in arriving at the position of the most popular political and military figure in the country at the public level, the axis of unity, and the center of gravity of all streams of the Resistance Front at international level, and changing regional equations in favor of the resistance. Hence, from this perspective, social influence can be regarded as one of the components of leadership in the General Soleimani’s school. As a result, the researcher is making an attempt to explain the dimensions and components of social influence in this school through thematic analysis by analyzing 12 interviews, lectures and documents related to his leadership and management style. An analysis of the results showed that the possibility of social influence in Shahid Soleimani’s school is based on “sources of influence”, which is the product of the power of social authority, credibility and attractiveness. Realization of influence is based on six “strategies of influence” including the creation of drivers on the basis of inspiring aspects, understanding the needs and interests of the audience and addressing them, drawing kindness and affection, participatory management and decision-making, populism and constructive interaction with different groups of people, and progressive leadership. This process of influence has led to the “outcomes of influence” at four levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martyr Ghasem Soleimani’s leadership style
  • martyr Soleimani’s school
  • martyr Soleimani’s management
  • factors of social influence in management

امام خامنه‌ای، سید علی (1397)، بیانات در مراسم اعطای نشان عالی ذوالفقار به فرمانده نیروی قدس سپاه 19 اسفندماه، برگرفته از وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای. https://farsi.khamenei.ir

##

امام خامنه‌ای، سید علی (1398)، بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، 13  آبان ماه، برگرفته از وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای.  https://farsi.khamenei.ir.

##

امام خامنه‌ای، سید علی (1398)، بیانات در دیدار  با مردم قم، 18 آبان ماه، برگرفته از وب‌سایت دفتر نشر و حفظ آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای. . https://farsi.khamenei.ir

##

اخوان کاظمی، بهرام (1396)، تبیین نظری رهبری امام خمینی (ره) از زاویه نقد نظریه رهبری کاریزماتیک، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش50 : 7 - 26.

##

آخوندی، محمدباقر (1396)، راهبردهای فرهنگی نفوذ اجتماعی دین در آموزه‌های قرآن، فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، دوره 3، ش 84 : 150 -173.

##

ابن‌بابویه، محمد بن علی (1377)، الخصال، ترجمه محمدباقر کمره‌ای ، تهران: نشر کتابچی.

##

دانایی‌فرد، حسن؛ ا‌لوانی، سید مهدی و عادل، آذر (1388)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، چ سوم، تهران: انتشارات صفار.

##

دانایی‌فرد، حسن؛ رجب‌زاده، علی و مکی، پریسا (1391)، فهم و تبیین نفوذ بر مدیران در بخش دولتی، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 1، ش1 : 7-22.

##

دلوی، محمدرضا؛ رحیمی اصل، رضا (1393)، بررسی اثرات پاسخ به نفوذ اجتماعی بر اعتماد کارکنان (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری)، پژوهشنامه مالیات، دوره 23، ش71:  92-116.

##

رضوی، سید محمدحسین؛ اسیوند چمعالی، حسن و منوچهری نژاد، محسن (1394)، رابطه نفوذ اجتماعی مدیران مدارس و توانمندسازی شغلی دبیران تربیت‌بدنی، فصلنامه مدیریت ورزشی، دوره 7 ، ش5: 751-764.

##

صیاد زاده، وحیده؛ سیادت، سید علی و جمشیدیان، عبدالرسول (1391)، تحلیل میزان نفوذ اجتماعی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی، فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 8 ، ش 4: 588-593.

##

عابدی جعفری، حسن و شیخ‌زاده، محمد (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضمون‌ها: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، دوره5 ، ش2: 151-198.

##

فرانزوی، استفن (1395)، روانشناسی اجتماعی، ترجمه مهرداد فیروز بخت و منصور قنادان، نشر رسا.

##

فولادی، محمد و بناکار، رویا (1396)، شیوه‌ها و شگردهای نفوذ اجتماعی، فرهنگی؛ با تأکید بر نظریه استفاده و خشنودی و نقش شبکه‌های نفوذ، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، دوره 8 ، ش30 : 55-80.

##

محصص، مرضیه (1395)، راهبردهای نفوذ اجتماعی از رهگذر خطبه قاصعه، فصلنامه النهج، دوره 48، ش1:  141-169.

##

معیدفر، سعید و آخوندی، محمدباقر (1392)، تأثیر سرمایه اجتماعی بر نفوذ اجتماعی دین، دو فصلنامه آموزه‌های قرآنی، دوره 17، ش 1: 71-94.

##

ملکی زاده، فاطمه؛ دهقان، آرزو و مصطفوی، اسماعیل (1399)، بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی، بهره‌وری و کارایی، در شبکه هم نویسندگی پژوهشگران حوزه اخلاق پزشکی، فصلنامه اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره 13، ش1: 240-252.

##
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977) , Attitude-Behavior Relations: A theoretical Analysis and Review of Empirical Research, Psychological Bulletin, Vol. 84 , No. 5, 888-918.
##
Asch, S. (1959), Description of social influence. Retrieved from internte.
##
Ashforth, B. E., & Mael, F. A. (1989) ,Social Identity Theory and the Organization. Academy of Management Review, Vol.14, No. 1: 20-39.
##
Braun, V. & Clarke, V. (2006), Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2: 77-101.
##
Hareli, S. (2007), Emotion cycle on the social influence of emotion in organization. Forthcoming,Leadership & Organizational Development Journal, Vol.  28, No. 8:710-726.
##
Hinkin,T.(1990),Influence tactics used by subordinate,Journal of Applied Psychology,246-257
##
Isenberg, D. J. (1986) , Group polarization: A Critical Review and Meta-Analysis, Journal of Personality and Social Psychology, Vol.   50: 1141-1151.
##
Kaplan, M. F. (1989) , Task, Situational, And Personal Determinants of Influence Processes In Group Decision Making. In E. J. Lawler (Ed.), Greenwich, CT: JAI Press, Vol.  286:87-105.
##
Rasht, L. (2006), Social influence. Retrieved from internet: www.umi.com.
##
Yukl, G. (2000), Influence tactics and leader effectiveness. Greenwich, CT: Information Age.
##
Yukl, G.A. and Heaton, H. (2002) ,Leadership in Organizations. 5th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.
##