بررسی تأثیر مزاج‌های چهارگانه طب اسلامی بر سبک رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی

3 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری ‌بازرگانی، دانشگاه گیلان

چکیده

در این پژوهش، اثرگذاری مزاج‌های بلغم، صفرا، سودا و دم، بر سبک‌های رهبری تحول‌گرا، تبادل‌گرا و عدم‌مداخله که متأثر از ویژگی‌های رفتاری افراد است، مورد مطالعه قرار گرفت. بنگاه‌های مستقر در پارک علم‌وفناوری شهر پردیس، به‌عنوان جامعه آماری درنظر گرفته‌ شده و 462 نفر، درقالب 80 شرکت و در دو بخش کارمندان و مدیران، به‌عنوان حجم نمونه، مطالعه شدند. مدل پژوهش ازطریق نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس تحلیل شد. براساس یافته‌های پژوهش، مزاج‌های صفرا و سودا بر سبک رهبری تحول‌گرا مؤثرند که البته اثرگذاری این دو مزاج دارای تفاوت معنی‌دار است و  شدت اثرگذاری مزاج صفراوی بیشتر از مزاج سوداست. از‌سوی‌دیگر، مزاج‌های سودا و دم، بر سبک رهبری تبادل‌گرا اثرگذارند. اثرگذاری این دو مزاج نیز دارای تفاوت معنی‌دار بوده و شدت اثرگذاری مزاج سوداوی، بیشتر از مزاج دم است. همچنین، مزاج‌های بلغم، سودا و دم، بر سبک رهبری عدم‌مداخله مؤثرند و نیز دارای تفاوت معنی‌دار در اثرگذاری بوده و به‌ترتیب، مزاج‌های بلغم، دم و سودا، دارای بیشترین اثرگذاری هستند. بنابر نتایج حاصل، تحول در فرایند گزینش مدیران و سنجش مزاج آنها جهت انتصاب مناسب در جایگاه‌های مدیریتی باتوجه‌به ویژگی‌های مزاجی، بسیار ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of the Fourth Tempers of Islamic Medicine on Leadership Style

نویسندگان [English]

  • Hossein Bazargani 1
  • Mohsen Hakemi 2
  • Hamid Reza Tafaghghodi 3
1 Researcher at Imam Hussein Comprehensive University of Technology (AS)
2 PhD candidate of Islamic philosophy and theology, Faculty of Literature & Humanities, Islamic Azad University of Tehran, Iran
3 Corresponding author: PhD in business policymaking, Faculty of Literature & Humanities, Guilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The effects of four human tempers including phlegm, melancholy, choler, and sanguine on transformational, interactional, and non-interference leadership styles influenced by the behavioral characteristics of individuals are being studied in this research. The firms located in the science and technology park of Pardis city were selected as the statistical population, among whom 462 people in 80 companies were selected as the sample. They were classified into two parts including the employees and the managers. The research model was analyzed through SmartPLS software. According to the findings, melancholic and choleric tempers are effective on transformational leadership style, though their effects are significantly different; the former is much more effective than the latter. Choleric, and sanguine tempers are effective on interactional leadership, while their effects are different and the former is more effective that the latter. Furthermore, phlegm, choler, and sanguine temperaments are effective on the non-interference leadership style with significantly different effects, while phlegmy, sanguine, and choleric tempers are more effective respectively. Accordingly, transformation in the process of selecting managers and examining their tempers are vitally necessary for proper appointment in managerial positions with regard to their temper characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavior
  • leadership style
  • Islamic medicine
  • temper
جورجانی، اسماعیل (1380). ذخیره خوارزمشاهی (تصحیح مهدی محقق). تهران: مؤسسه تحقیقات اسلامی، دانشگاه مک‌ گیل، (تاریخ انتشار به زبان ‌اصلی قرن 7 ش).
ناصری، محسن؛ رضایی‌زاده، حسن و چوپانی، رسول (1393). مروری بر کلیات طب سنتی ایران. تهران: نشر طب سنتی ایران.
نظرپور، رضا (1396). مزاج‌شناسی اسلامی. چ چهارم. تهران: انتشارات ارمغان.
یوسفی فرد، محمود؛ پرویز، محسن؛ حسینی، مصطفی؛ عبادیانی، محمد و کشاورز، منصور (1391). مزاج: گذشته، حال، آینده؛ فیزیولوژی و فارماکولوژی. 16(4): 328 ـ 339.