شناسایی و تبیین شاخصهای کلیدی برندسازی اسلامی با استفاده از روش دلفی فازی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین شاخصهای کلیدی برندسازی اسلامی انجام پذیرفت. تحقیق، بنیادی و در زمره تحقیقات کمّی ـ کیفی است. جامعه آماری پژوهش سه طیف مختلف روحانیون، دانشگاهیان و مصرف کنندگان مسلمان در جامعه ایران هستند که اعضای آن با استفاده از نمونه‌گیری به روش احتمالی طبقه‌ای و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه است. روایی و پایایی مصاحبه­ها با استفاده از روش CVR و آزمون کاپای کوهن مورد تأیید قرار گرفت. داده­های مصاحبه و پرسشنامه به ترتیب با استفاده از روش شناسه­گذاری و شیوه دلفی فازی تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که ترویج آداب و شریعت اسلامی، تقدم رضایت خدا و مشتری، استفاده از عنوان و کلمات اسلامی، تأمین منافع مسلمانان، رعایت اصل صداقت و درستی، مطابقت با موازین و ارزشهای اسلامی، تمرکز توأمان بر ارزشهای دینی و خواسته‌های مشتریان، اجرای بازاریابی اخلاقی، تولید محصولات در کشورهای مسلمان، جلب اعتماد مشتریان نسبت به حلال بودن محصولات، تعیین موضع مناسب در برابر محصولات غیر اسلامی، تمرکز و ارائه محصولات به کشورهای مسلمان، ارائه تبلیغات بر اساس موازین و ارزشهای اسلامی، توجه به فرایند تولید محصولات حلال، توجه به منافع آیندگان، در نظر داشتن مسائل زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی، گسترش هویت اسلامی از طریق برندسازی، ارائه تصویر مثبت از اسلام در برندهای مسلمان، استفاده از احادیث در شعارها و تبلیغات برند و گسترش فرهنگ ساده زیستی و پرهیز از مادی‌گرایی شاخصهای اصلی برندسازی اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining Key Indicators of Islamic Branding Using the Fuzzy Delphi Method

نویسنده [English]

  • Sayyed Najmuddin Mousavi
Assistant Professor of Management, Khorram Abad University
چکیده [English]

This research is intended to identify and explain the key indicators of the Islamic branding. This is a basic research following qualitative-quantitative method. The statistical population of the study contains three different addressees including clerics, academics, and Muslim consumers in Iranian society. The sample group was selected through stratified random sampling based on theoretical adequacy. The data collection instruments consist of semi-structured interviews and a questionnaire. Validity and reliability of interviews were confirmed by CVR method and Cohen's kappa coefficient test. The data gathered from interviews and the questionnaire were analyzed by coding method and Fuzzy Delphi method respectively. The results designated that the indicators of the Islamic branding contain the publicizing the Islamic traditions and conducts, the prioritizing God’s and customers’ satisfaction, using Islamic titles and terms, providing  Muslims’ interests, having concern about the principles of honesty and integrity, conformity with Islamic norms and values, the simultaneous concentration on religious values ​​and the demands of the customers,  conducting ethical marketing, the production of products in Muslim countries, assuring  customers of Halal products, taking appropriate positions against non-Islamic products, concentrating on exporting products to Muslim countries, propagating on the basis of Islamic criteria ​​and values, caring about production processes of Halal products, considering the interests of the future generations, considering environmental issues and social responsibility, promoting Islamic identity through branding, proposing positive images of Islam in Islamic brands, using hadiths in logos and advertising the brands, popularizing simple life style, and avoiding materialism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • branding
  • Islamic brands
  • Islamic branding
  • Muslim community

بانژاد، بابک؛ طباطبایی­نسب، سیدمحمد (1395). بازاریابی و برندسازی در کشورهای اسلامی. چالشها و ظرفیتها، سومین کنفرانس بین­المللی علوم و مهندسی. استانبول ترکیه.

سرور، رحیم؛ نورانی، شراره (1391). راهبردهای بازاریابی و برندسازی توریسم حلال در کشورهای اسلامی. نشریه اطلاعات جغرافیایی. ش 81: 86 ـ 90.

شیرخدایی، میثم؛ نجات، سهیل؛ اسفیدانی، محمدرحیم؛ شاهی، محبوبه (1394). بررسی تأثیر برجستگی برند بر وفاداری برند مقصد گردشگری. فصلنامهمطالعاتمدیریتگردشگری. س 10. ش 32: 111 تا 129.

ملک­پور، مریم؛ نجاتبخش، علی؛ شاه­نظری، علی؛ سلیمانی، مریم (1392). الگوی ارتقای جایگاه برند حلال در بازار جهانی، تحقیقات نوین بازارایابی. س 3. ش 3: 151 ـ 166.

موسوی، سید نجم­الدین؛ غفوربان شاگردی، امیر (1396). تبلیغات و مدیریت برند. خرم آباد: انتشارات دانشگاه لرستان.

نخبه­دهقان، مژگان؛ عابدی، حسین (1395). بررسی تأثیر اصول برندسازی اسلامی بر موفقیت بازاریابی مؤسسات مالی و اعتباری. مطالعه موردی، مؤسسه اعتباری کوثر، استان البرز. دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری. گرگان.