بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت کارکنان

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استاد گروه کارافرینی و رئیس مرکز کارافرینی پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت کارکنان است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی ـ پیمایشی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان سازمانهای اسلامی شهر قم هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری دو‌مرحله‌ای، ابتدا با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای شش سازمان انتخاب، و در مرحله دوم از میان 1960 نفر، طبق فرمول کوکران 322 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد با مقدار پایایی پیش آزمون عدالت توزیعی830/0، عدالت رویه‌ای 854/0، عدالت مراوده 781/0، رضایت شغلی 791/0، ترک خدمت کارکنان751/0 و مدیریت منابع انسانی اسلامی 801/0 انجام شد. نتایچ این پژوهش نشان می‌دهد که بین مدیریت منابع انسانی اسلامی با عدالت توزیعی، رویه‌ای و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین مدیریت منابع انسانی اسلامی با ترک خدمت کارکنان رابطه منفی و معنادار وجود دارد و برخلاف فرض پژوهش، رابطه معناداری بین مدیریت منابع انسانی اسلامی و عدالت مراوده‌ای یافت نشد. هم‌چنین عدالت توزیعی و رویه‌ای نقش میانجی میان مدیریت منابع انسانی اسلامی و رضایت شغلی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Appraisal of the Effect of Islamic Human Resource Management on Organizational Justice, Job Satisfaction and Leave of Employees

نویسندگان [English]

  • Muharram Abbasi 1
  • Hussein Khanifar 2
  • Maedehsadat vaezmoosavi 3
  • Meisam Samimi 3
1 Corresponding author: Master’s degree at public administration, University of Tehran
2 Full Professor of Entrepreneurship, University of Tehran
3 Student of Master's degree at public administration, University of Tehran
چکیده [English]

This research is intended to assess the effect of Islamic human resource management on organizational justice, job satisfaction and employees’ leave. This applied research follows a descriptive survey method based on structural equations modelling. The statistical population of the research includes the employees of Islamic organizations in Qom selected by a two-stage sampling method. Six organizations were selected in the first phase and in the second stage 322 people, from among 1960 people, were selected randomly according to Cochran's formula. Data was collected through a standard questionnaire through the pretest reliability: the distributive justice was 0.830, the fairness justice of the procedures was 0.847, the interference justice was 0.781, the job satisfaction was 0.791, leave of service was 0.751, and the Islamic human resources management was 0.801. The results indicate that there is a positive and significant relationship between Islamic human resource management and distributive justice, attitudes and job satisfaction. There is a negative and significant relationship between HRM with the leaving of employees. Contrary to the research hypothesis, no significant relationship was found between Islamic Human Resource management and communication justice. Furthermore, distributive and procedural justice show a mediation role between Islamic HRM and job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic human resource management
  • organizational justice
  • job satisfaction
  • staff leave
  • Islamic Organizations
قرآن کریم. ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
نهج البلاغه. ترجمه دشتی، محمد (1391). قم: انتشارات اشکذر.
نهج الفصاحه (مجموع سخنان و خطبه‌های حضرت رسول اکرم)، ترجمه پاینده، ابوالقاسم (1381). قم: انتشارات جاویدان.
اخفمی اردکانی، مهدی؛ نوری، بهروز؛ ورزمیار، محسن (1395). بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر ایجاد توانمندی فناورانه در سازمانهای پژوهش و فناوری (مطالعه موردی، پژوهشگاه صنعت نفت). مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. س 7. ش 33: 75 ـ 45.
جزنی، نسرین؛ سلطانی، شاروخ (1395). بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی. مجله مدیریت توسعه و تحول. ش 25: 36 ـ 27.
دهقان، نبی‌اله؛ عمرانی‌فر، عباس؛ حسینی، محمدرضا؛ فتحی، صمد (1391). بررسی رابطه بین رعایت عدالت سازمان و رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی). مدیریت نظامی. س 12. ش 46: 102 ـ 65.
دهقانیان، حامد؛ صبور، الهام؛ حجتی، علیرضا (1392). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه. پژوهشنامه بیمه.س 28. ش 22: 180 ـ 153.
سیدجوادین، سیدرضا؛ تنعمی، محمدمهدی؛ مختاری، امیر (1395). استخراج معیارهای کارمندیابی در سازمان با رویکرد اسلامی. مدیریت اسلامی. س 24.ش 2: 181 ـ 159.
عباسی، محرم (1396)، تبیین و بررسی پیشایندها و پسایندهای مدل توازن کار و زندگی (موردمطالعه: شرکت ملی گاز ایران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
عرب، عباس؛ امین‌بیدختی، علی‌اکبر؛ مرادزاده، عبدالباسط؛ رستگار، عباسعلی (1395). بررسی روابط ساختاری بین اخلاق کاری اسلامی، تأمین نیازهای رشد، احساس انرژی و تمایل به ترک خدمت. مدیریت اسلامی. س 24. ش 1: 84 ـ 51.
فائز، کوکب؛ خنیفر، حسین (1392). عدالت زبانی و نقش آن در بالندگی منابع انسانی. پژوهشهای مدیریت منابع انسانی. س 5. ش 2: 170 ـ 151.
قاسمی، احمدرضا (1393). بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی بر عدالت سازمانی و عملکرد شغلی. مدیریت فرهنگ سازمانی. د 12. ش 1: 82 ـ 63.
کرمی، محسن (1390). رفتارهای مدیران میانی در سازمانها با رویکرد مدیریت اسلامی. مشهد: قاف مشهد الرضا (ع).
گائینی، ابوالفضل؛ نجاری، رضا (1394). مدیریت منابع انسانی. ج دوم. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
مقیمی، سید محمد (1394). مبانی و الگوهای مدیریت اسلامی. تهران. انتشارات راه دان.