الگو سازی رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در مهار فتنه 88

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بحران دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 مدرس، پژوهشگر و دکتری اطلاعات فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

هدف این پژوهش الگو سازی رهبری امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در مهار فتنه 88، است. این تحقیق با استناد به بیانات معظم‌له و با استفاده از روش "مفهوم‌سازی بنیادی" انجام گرفته است. منظور از الگوی رهبری در فتنه 88، رهبری معظم انقلاب در راستای حفظ نظام اسلامی و کاهش آسیبهای جامعه از طریق نفوذ و هدایت انسانهایی است که رهبری برای اجرای ماموریت و وظایف شرعی و دینی و پیش‌برد جامعه با آنان در تعامل است. چگونگی رفتار با مخاطبین در مسیر انجام وظایف، نیز متأثر از نوع رهبری است. بنابراین در این تحقیق الگوی تعاملی رهبری با گروه‌های مخاطب مورد بررسی قرار گرفته است. برای یافتن الگو در مرحله شناسهگذاری باز، 65 سخنرانی حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در رابطه با فتنه 88 در سالهای شهریور 1387 تا بهمن 1389 مورد مطالعه دقیق قرار گرفت و در مجموع 1594 مضمون از آنها استخراج گردید. این مضمونها در قالب 246 مفهوم دسته‌بندی شد و سپس این مفاهیم، 18 مقوله (فرعی) و نیز 15 مقوله (اصلی) را به‌وجود آورد. در مرحله شناسهگذاری محوری، مقوله تعامل با بازیگران به‌عنوان مقوله محوری انتخاب شد. در مرحله شناسهگذاری انتخابی هر یک از الگو‌های رفتاری با گروه‌های مورد خطاب رهبری به‌صورت مشروح تشریح و تبیین شد به‌طوری که رفتارهای شایسته رهبری معظم انقلاب با هر یک از مخاطبان بیان گردید. در رهبری مورد نظر امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) اجرای تکلیف برای جلب رضایت خداوند اصل و مبنا قرار گرفته و متناسب با مخاطب و موضوع، رفتار مدبرانه مشاهده می‌شود. در این الگو به ویژگی اعتقادی رهبری نیز توجه شده و در واقع این بُعد رهبری است که او را در تعامل با دیگران به رعایت رفتار و اخلاق شایسته تشویق و هدایت می‌کند و در نهایت با این الگوی رفتاری، پیروزی و موفقیت در وظیفه و هم‌چنین رضایت حق تعالی به‌دست خواهد آمد. در انتهای پژوهش، پیشنهادهایی برای محققان، مراکز آموزشی و دانشگاهی و نیز مسئولان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Leadership of Imam Khamenei in Controlling the Conspiracy of 2009

نویسندگان [English]

  • Hussein Husseini Jirdehi 1
  • Hamid Alavi Vafa 2
1 Associate professor at Imam Hussein University
2 Instructor and researcher at Imam Hussein University
چکیده [English]

This research is aimed at modeling the leadership of Imam Khamenei in controlling the conspiracy of 2009. Based on the speeches of the Supreme Leader, this research employs fundamental conceptualization method. The Supreme Leader’s Model in controlling the conspiracy of 2009 refers to his performance of in the direction of maintaining the Islamic state and reducing the damages of society by the attracting and guiding people with whom the leader interacts in the execution of religious missions and duties for the development of the society. How to behave with the addressees in performing the duties is also influenced by the type of leadership. Hence, the interactive model of leadership with the addressed groups are investigated in this research. To design the model, 65 speeches of Imam Khamenei regarding the conspiracy of 2009, from September 2008 to February 2010 were thoroughly reviewed in the open coding phase. 1594 themes were extracted from them. These themes were grouped into 246 concepts from which 18 sub-categories and 15 main categories were identified. At the axial coding stage, the category of interaction with actors was selected as the axial category. At the stage of selective coding, each of the behavioral patterns with the addressed groups was clearly explained so that the behavior of the Supreme Leader of the Islamic Revolution with each addressee could be clarified. In the leadership of Imam Khamenei, performance of the duties is based on the aim of satisfying Allah.  Thoughtful and smart behavior is observed in accordance with each special addressee and subject. The Supreme Leader’s religious characteristic is also considered in this model.  Indeed, it is because of this feature that the Supreme Leader is motivated and directed to an excellent morality and behavior. It is by following this type of behavioral pattern that victory and success, as well as satisfaction of God, can be obtained from the fulfillment of duties. Finally, some suggestions are presented for researchers, academic centers, and officials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khamenei
  • leadership model
  • conspiracy of 2009
  • control
امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، سید علی. مجموعه بیانات: سایت                                 Khamenei.ir
احمدی، مجتبی؛ زارع درخشان، ابوذر؛ همازاده ابیانه، حسین (1389). از تهاجم فرهنگی تا جنگ نرم. تهران: انتشارات کیهان.
ازگلی، محمد (1390). ارائه پایه نظری الگوی تعالی فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر قرآن کریم. پایان‌نامه دکتری. دانشگاه جامع امام حسین(ع).
حامی، ولی الله؛ جعفرپور، رشید (1390). رفتار شناسی غرب در فتنه88. چ دوم. تهران: نشر درک نو.
حسنلو، خسرو (1392). تدوین نظریه «دفاع هوشمند» در نظام دفاعی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
حسین زاده جاغرق، ابوالحسن (1391). مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی(ره). تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
خلیلی شورینی، سهراب (1373). تئوری‌های رهبری سازمانی و کاربرد آنها در نظام مدیریت. تهران: نشر قائم.
دانایی فرد، حسن؛ اسلامی، آذر (1390). تئوری زمینه‌ای داده بنیاد. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
دانایی‌فرد، حسن (1384). تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی. دانشور (رفتار). س 12. ش 11: 57 تا 70.
رضائیان، علی (1380). مبانی سازمان و مدیریت. چ سوم. تهران: سمت.
مصباح یزدی، محمد تقی (1390). طوفان فتنه و کشتی بصیرت. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).