تبیین بایسته‌های مدیران سیاسی مبتنی بر رهیافت مدیریت جهادی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار گروه مطالعات امنیت دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه مالک اشتر

چکیده

یکی از موضوعاتی که اهمیت آن در تمامی نظام‌های سیاسی انکارناپذیر است، مسئله حساس و حیاتی تربیت مدیرانی است که بتوانند در ساختار حاکمیتی نقش مؤثری در جهت تحقق اهداف عالیه آن ایفا کرده و کارامدی نظام را به منصه ظهور در آورند. این مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران که از یک سو مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی و از سوی دیگر به طور مستمر در معرض تهدیدات و خدعه‌های دشمنان  است اهمیتی دوچندان می‌یابد. در واقع در این نبرد چند بعدی انقلاب اسلامی، تربیت مدیران سیاسی یکی از راهبردهای کلیدی استحکام‌بخشی به ساخت درونی قدرت خواهد بود. در این فرایند بهره‌گیری از رویکرد مدیریت جهادی که مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی است، می‌تواند الگوی راهبردی را برای مدیران سیاسی تبیین نماید. هدف این پژوهش این است که با بررسی الگوی مدیریت جهادی، بایسته­های هر مدیر سیاسی مبتنی بر این الگو را تبیین کند، بدین منظور با مرور ادبیات نظری مدیریت سیاسی و مدیریت جهادی، به تبیین شاخصهای آن مبتنی بر تحلیل سخنان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با استفاده از روش تحلیل مضمون اقدام، و در نهایت بایسته‌های مدیران سیاسی در دو دسته اعتقادی و عملیاتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Requirements of Political Managers on the Basis of Jihadi Management Approach

نویسندگان [English]

  • Rasool Yousefi 1
  • Bahram Akbari 2
1 Corresponding author, faculty member at Imam Hussein Comprehensive University
2 Faculty member at Malek Ashtar University
چکیده [English]

In all political systems, an important, undeniable, vital and sensitive issue regards the training of managers who are able to play effective roles in the governance structure for achieving the superior goals and present the efficiency of the system. This is more important in the Islamic Republic of Iran, which, on the one hand, is based on purely Islamic thought, and on the other hand, is continually exposed to the threats and attacks of the enemies. In fact, in this multidimensional battle, the training of political leaders can be one of the keys for promoting the internal power. In this process, the use of a Jihadi approach based on purely Islamic thought can identify the strategic model for political leaders. Finally, reviewing the literature of political management and Jihadi management, based on the analysis of the speeches of Imam Khamenei, indicators and requirements of political managers were presented in two groups of faith and practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadi management
  • political management

نهج البلاغه. ابوالحسن محمد بن الحسین سیدرضی. ترجمة جواد فاضل (1379). تهران: انتشارات افراسیاب.

اعتصامی، منصور، فاضلی، حامد (1388). درآمدی بر الگوی مدیریتی امام علی(ع) از منظر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی. اندیشهمدیریت. س 3. ش 2: 101 تا 128.

افتخاری، اصغر؛ حسین زاده، ابوالفضل (1390). اصول و ارکان مدیریت سیاسی امام خمینی(ره). فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی. س 8: 11 تا 38.

اکبری، کمال (1388). نقش احزاب در سیاست پس از انقلاب اسلامی. نشریه علوم سیاسی. س 12. ش 47: 53 تا 77.

بخشی، علی (۱۳۷۹). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: انتشارات چاپار.

پورعزت، علی اصغر؛ سعدآبادی، حسن (1392). ویژگی‌های حکومت توسعه یافته در پرتو رهنمودهای امام علی(ع). پژوهشنامةعلوی. س 4. ش 1: 33 تا 52.

پورعزت، علی اصغر؛ طاهری، غزاله؛ نجاتی، مصطفی (1389). چشم‌انداز اداره دولت و حکومت براساس خط‌مشی‌ها و اسناد راهبردی برخی از انجمنهای علمی این رشته. نشریهمدیریتدولتی. دوره دوم. ش 4: 23 تا 38.

پورعزت، علی اصغر (1388). مختصاتحکومتحق­مداردر پرتونهج‌البلاغه. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

حسین زاده، ابوالحسن (1387). الگوی مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی(ره) (بررسی موردی تسخیر لانه جاسوسی). انسان پژوهی دینی. دوره 5. ش 17: 151 تا 171.

رضائیان، علی (1374). اصول مدیریت. چ ششم. تهران: انتشارات سمت.

خامنه‌ای، سید علی. مجموعه بیانات.                                                       www.Khamenei.ir

عزتی، کیوان (1393). واکاوی مفهوم مدیریت جهادی. مقاله اینترنتی.

فاضل لنکرانی، محمد (1386). شیوه‌های مدیریت سیاسی در حکومت امیرمؤمنان (ع). روزنامه جمهوری اسلامی. 24/03/1388.

فیرحی، داود (۱۳۸۶). نظام سیاسی و دولت در اسلام. تهران: انتشارات سمت.

کوشکی، امین (1393). مدیریت جهادی چیست، سایت salamsarbedar.com (06/01/1393).

لک زایی، نجف (۱۳۸۷). درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی. قم: انشارات بوستان.