سخن سردبیر

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

اصل تقدّم منفعت عامه در مدیریت اسلامی
مقدم داشتن منافع و مصالح عامه مردم بر منافع افراد یا گروه‌ها از جمله مباحثی است که امروزه در کانون توجه اندیشمندان حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی در محافل علمی قرار دارد. غفلت حکمرانان از این اصل کلیدی در مدیریت دولتی، موجبات تزلزل پایه‌های حکومت را فراهم می‌سازد. به‌رغم توجه توأمان اندیشمندان و مجریان در عرصه مدیریت دولتی به این مقوله مهم بنابه دلایل مختلف، بیشتر دولتها در تحقق اصل تقدم مصلحت و منفعت عامه، کارنامه موفقی ندارند. یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی دولتها در این زمینه، نبودن معیارهای روشن و چالش در چگونگی اجرای این اصل است. در این مجال کوتاه تلاش می‌شود با استناد به آیات قرآنی، روایات و دیدگاه اندیشمندان اسلامی، ضمن تبیین مفهوم مصلحت و منفعت عامه، چگونگی اجرای اصل تقدم مصلحت و منفعت عامه تشریح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

chief editor speech

چکیده [English]

---

  1. مصباح یزدی، ‌محمدتقی (1391). ‌پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی. انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(ره)‌: 156 ـ 155.
  2. عمید زنجانی، عباسعلی (1386). قواعد فقه بخش حقوق عمومی. انتشارات سمت و مؤسسه تحقیقات علوم اسلامی: 304 ـ 217.