بررسی پایه های نظری تعالی فرد در سازمان از دیدگاه قرآن کریم

نویسندگان

1 امام حسین علیه السلام

2 دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

تعالی سازمانی یکی از مباحث مهم در مدیریت است. پژوهشگران این عرصه الگو‌های مختلفی را برای آن ارائه کرده‌اند تا سازمانها با بهبود مستمر روند خود به تعالی مورد نظر دست یابند. در همه الگوهای تعالی سازمانی بر «بعد انسانی» سازمان تأکید شده است؛ لکن بعد حیوانی و جسمانی انسان مد نظر، و کمتر به جنبه روحانی و ارزشی پرداخته شده است. این پژوهش به بررسی پایه های نظری تعالی فرد از دیدگاه قرآن کریم می پردازد. این پژوهش، بنیادی است و به همین منظور برای انسجام بیشتر یافته‌ها، داده‌های پژوهش از ترجمه و تفسیر شریف المیزان استخراج و با روش گرندد تئوری تحلیل شده است. پس از استخراج کدها، مفاهیم و مقوله‌ها، در نهایت الگوی تعالی فرد در سازمان مبتنی بر مدیریت ربوبی (توحید ربوبی) به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن مجید.
 2. ازگلی، محمد (1390). ارائه پایه نظری الگوی تعالی فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر قرآن کریم. رساله دکتری. دانشگاه جامع امام حسین (ع). دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی.
 3. اسکندری، مجتبی و همکاران (1393). سبک رهبری فرماندهان نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه. دوفصلنامه مدیریت اسلامی. س22. ش1: 40 ـ 9.
 4. امام خامنه‌ای، سید علی (1389).حدیث ولایت. لوح فشرده مجموعه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی. تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
 5. طباطبایی، علامه سید محمد حسین. تفسیر المیزان. جامع التفاسیر نور. لوح فشرده نورالانوار 3.
 6. علی احمدی، علیرضا؛ علی احمدی، حسین (1383). مبانی و اصول مدیریت اسلامی. تهران: انتشارات تولید دانش.
 7. فرهی بوزنجانی، برزو؛ محمدی، ابوالفضل؛ حصیرچی، امیر (1389). الگوی توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان سپاه از دید مقام معظم رهبری. پژوهشهای مدیریت منابع انسانی. ش 7 و 8: 1 تا 28.
 8. فروزنده، لطف الله؛ حسینی، میرزا حسن؛ ترکمنی، محمد (1391). بررسی تطبیقی سبک‌های رهبری موجود دنیا با سبک رهبری امام خمینی (ره) بر مبنای رشد و تعالی انسان. مدیریت در دانشگاه اسلامی. ش2: 273 تا 294.
 9. محمدی، ابوالفضل؛ بازرگانی، محمد؛ پورسعید، سید مسعود؛ ازگلی، محمد (1390). پایه نظری الگوی تعالی فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر قرآن کریم. پژوهشهای مدیریت منابع انسانی. ش1: 1تا26.
 10. معین، محمد (1364)، فرهنگ معین. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 11. موسوی همدانی، محمدباقر (1374). ترجمه تفسیر المیزان. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 12. Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.). Upper Saddle River, N.J: Merrill.
 13. Goulding, Christina. (2002). Grounded Theory. Londan: sage.
 14. Martin, P. Y. (1986). Grounded Theory and Organizational Research. The Journal of Applied Behavioral Science, 22(2), pp. 141–157.
 15. Pidgeon, N. F., & Henwood, K. L. (2009). Grounded Theory. In M. A. Hardy & A. Bryman (Eds.), Handbook of data analysis. Los Angeles;, London: SAGE