تأثیر سبک زندگی اسلامی بر موفقیت تحصیلی

نویسندگان

1 امام حسین (ع)

2 ایلام

3 پیام نور

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از جهت هدف کاربردی است که به دنبال توصیف و تبیین چگونگی تأثیر سبک زندگی اسلامی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ایلام است.  به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد سبک زندگی اسلامی استفاده شد. جامعه آماری شامل دانشجویان برتر دانشگاه ایلام در مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری است. پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مورد  سنجش قرار گرفت که  برابر با 78/0 است. یافته‌ها نشان می­دهد که بین سبک زندگی اسلامی و موفقیت دانشجویان رابطه وجود دارد به طوری که سبک زندگی اسلامی و ابعاد آن بر موفقیت تحصیلی دانشجویان تأثیر می­گذارد. بنابراین با ترویج سبک زندگی اسلامی می­توان زمینه­ای را برای رشد و تعالی دانشجویان فراهم کرد تا در پیشرفت، ارتقا و پایداری  فرهنگی کشور اثر گذار باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impression of the Islamic Life Style on Educational Success

نویسندگان [English]

  • Gholam Hosein Nikoukar 1
  • Alireza Kheyri
  • Mohammad Taban 2
  • Faride Seydi 3
1 Associate Professor, Imam Hussein University
2 Assistant Professor in Management, Ilam University
3 Ph.D. Student in Psychology, Payam-e- Noor University
چکیده [English]

The research has been performed to deliberate the impression of the Islamic life style on the educational success of students. The methodology of the present research is descriptive correlation and it is applied objectively. The research is to describe and explain the impression of the Islamic life style on the educational success of the students of Ilam University. In order to gather necessary data, Mohammad Kaviani’s Islamic life style standard questionnaire which includes 135 questions was used. The population includes higher students of Ilam University in B. A., M.A., and Ph.D. courses. Using Coronbakh alfa,the reliability of the questionnaire was appraised that is equal to 0.78. The research findings show that there is a relationship between the Islamic life style and the educational success of the students in such a way that the Islamic life style and its dimensions impress their educational success. Thus, promoting the Islamic life style, we are able to provide backgrounds for the growth and transcendence of the students to impress the cultural resistance, promotion, and progress of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Life Style
  • Success of the Students of Ilam University
  • Islamic Life Style and Success