بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث

نویسندگان

1 ایلام

2 آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

این پژوهش با به­کارگیری  شیوه اسنادی و بهره­گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی  بر مبنای محتوای قرآن کریم و اصلی­ترین متون روایی شیعه به بررسی مسئله فساد اداری پرداخته است. ماهیت فساد اداری از این دیدگاه تبیین شد که عبارت است از ایجاد هرگونه اخلال و انحراف در اهداف و عملکرد بایسته حکومت اسلامی؛ هم­چنین به برخی از گونه­های آشکار فساد اداری در این متون همچون ارتشا، رابطه گرایی، تقلب و تزویر اشاره شده است. در ادامه پاسخگویی به سؤالات تحقیق، پیامدهای عمومی و فردی فساد، و نهایتاً راهکارهای مبارزه با این پدیده در قالب راهکارهای سازمانی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی دسته­بندی شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که به­­رغم نو بودن طرح مسئله فساد اداری با توجه به جایگاه و اهمیت حکومت در  تعالی مادی و اخروی انسان در منابع اسلامی به این مهم پرداخته شده است و به­طور کلی اسلام یک دیدگاه همه جانبه نگر و سامانمند به زمینه­ها و راهکارهای مبارزه با فساد اداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deliberating Administrative Corruption from the Viewpoints of the Holy Quran and Traditions 1,2 , and 3

نویسندگان [English]

  • Mahdi Akbar Nejad 1
  • Mina Yaqubi 1
  • Farzad Gholami 2
1 Associate Professor, Ilam University
2 Ph.D. Student in Public Administration, Islamic Azad University of Ilam
چکیده [English]

The research has deliberated the administrative corruption problem by using the documentary method and descriptive-analytic method based on the contents of the holy Quran and the most original texts of the Shiite traditions. The nature of the administrative corruption was elaborated from this viewpoint which is explained as causing any sabotage and deviation in the objectives and proper performance of the Islamic government. Furthermore, some of the clear forms of administrative corruption as bribery, nepotism, fraud, and deception have been referred in these texts. Then, to answer the research questions, the general and individual outcomes of corruption have been enumerated and finally, the courses of action for combatting against this phenomenon have been classified in organizational, economic, cultural, and judicial ones. The results of the research indicate that, in spite of being new, the administrative corruption problem has been discussed in the Islamic sources regarding the position and importance of the government in man’s material and heavenly transcendence. In general, Islam bears a multilateral and systemic view toward the backgrounds and courses of action for combatting against the administrative corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Corruption
  • Forms of Corruption
  • The Holy Quran and Traditions
  • Courses of Action for Combatting Against Corruption