بررسی رابطه دینداری و عمل به باورهای دینی با رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان یزد

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد

چکیده

هدف این پژوهش، عرضه الگویی در جهت استخراج شاخصهای دینداری از نگاه مصحف شریف نهج البلاغه و ارزیابی میزان گرایش و اعتقاد به آنها و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان بهزیستی استان یزد است. الگوی اصلی تحقیق بر پایه سه اصل «اعتقادات»، «احکام» و «اخلاق» شکل گرفته است. نتایج پژوهش نشان می­دهد بعد «اعتقادات» دین در بین کارکنان از سطح قابل قبولی برخوردار است. و هم­چنین کارکنان به بعد «احکام» و «اخلاق» دین نیز آگاهند. تحلیلهای نهایی نیز حاکی است که از بین ابعاد دینداری دو بعد آشنایی با احکام و اخلاق بر رضایت شغلی تأثیرگذار است و بعد اعتقادات تأثیر معنی داری بر رضایت شغلی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deliberating the Relations of Religiosity and Performing Religious Beliefs with Employees Job Satisfaction within the Framework of Alavi teachings in the Nahjolbalaghah (Case Study : Yazd Province Welfare Organization)

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Khosravanian 1
  • Meisam Shafiee Rudposhti 1
  • Mahnaz Tavakoli 2
1 Correspondent Author : M.A. in Industrial Management , Tarbiyat Modarres University
2 M.A. in Industrial Management, Jahad Daneshgahi College of Yazd
چکیده [English]

The objective of the research is to present a model for extracting religiosity indexes from the holy Nahjolbalaghah view points and for appraising the rate of tendency to them and the  impressions they leave on employees’ job satisfaction. The population of the research is the employees of Yazd Welfare Organization. The main model of the research is based on three principles:“ beliefs”, “precepts”, and “ethics”. The results of the research display that the “religious beliefs” dimension among the employees is of a good level of acceptance. The employees are aware of “precepts” and “ethics” dimensions, too. Final analyses indicate that the “precepts” and “ethics” leave impressions on job satisfaction and the “religious beliefs” dimension has no meaningful impression on job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • Job Satisfaction
  • religious beliefs
  • Welfare Organization