عوامل مؤثر بر جذب نخبگان کشور به بسیج

نویسندگان

1 امام حسین(ع)

2 امام حسین (ع)

چکیده

این تحقیق به عوامل مؤثر بر جذب نخبگان پزشک کشور به سازمان بسیج (با تأکید بر جذب نخبگان جامعه پزشکی تهران بزرگ) می پردازد. در این راستا پس از بررسی و نقد منابع، چارچوب نظری مناسبی بر مبنای هفت عامل تأثیر گذار در جذب نخبگان به بسیج جامعه پزشکی تدوین شد که از طریق جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و بررسی میدانی و نتایج تحقیق با    بهره گیری از ابزار مناسب داده ها گردآوری شد و بر اساس روش تحلیل محتوا به کمک نرم افزارspss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتیجه تجزیه و تحلیل بیانگراین است که عواملی چون مسائل اعتقادی و معنوی، انگیزه های درونی و انقلابی، منزلت اجتماعی، امتیازات قانونی، آسان بودن جذب و مراحل پذیرش، مشارکت در تصمیم سازیها، برگزاری فعالیتهای علمی- آموزشی و پژوهشی توسط بسیج در جذب نخبگان پزشک مؤثر است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Attraction of the Elites to Basij In The Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hosein Ali Toosi 1
  • Abbas Mehri 2
1 Student of master's degree
2 Assistant professor at Imam Hosein University
چکیده [English]

This research is intended to find out factors affecting the attraction of medical elites (focusing on medical elites in The Great City of Tehran) to Basij. Having reviewed the related literature, the researchers reached to a theoretical basis with seven effective factors. The data gathered through library study as well as that of field study were analyzed using Likert  scale. Then, they were analyzed through content analysis and SPPS software. The results indicated that factors such as belief and spirituality, revolutionary and internal motivations social status, legitimate advantages, facilitation of attraction and admission processes, participation in decision making, and academic activities by Basij were effective in the attraction of the medical elites to Basij.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basij
  • attraction of academic elites
  • scientific advance of the country
  • Islamic management of the society