نویسنده = ���������������� ��������
مولفه های حکمرانی اخلاقی در پرتو قران کریم

دوره 30، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 219-249

مریم نورالهی؛ علی اصغر پورعزت؛ محمد علی لسانی فشارکی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی