نویسنده = ���������� �������� ������ �������� ��������
طراحی و تبیین الگوی اخلاق سازمانی از منظر قرآن کریم (بررسی آیات شش سوره مائده، یوسف، نور، إسراء، احزاب، و حجرات)

دوره 29، شماره 3، آبان 1400، صفحه 5-40

هاجر معمایی؛ بیژن عبدالهی؛ سعید جعفری نیا؛ سید محمد حسین موسوی پور