نویسنده = �������� ���������� ����������
بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر اقدام به بخشش ازطریق فناوری نوین (اینترنت) در ایران

دوره 27، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 141-167

محمد حکاک؛ امیر هوشنگ نظرپوری؛ بهروز موسی زاده