نویسنده = �������������� ���������������� ������ ����������
طراحی الگوی جهاد علمی از دیدگاه مقام معظم رهبری (دامت برکاته)

دوره 24، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 85-104

سید مسعود پورسعید اصفهانی؛ محمد شامحمدی