نویسنده = ������������ �������� ��������
الگوی رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشورا

دوره 24، شماره 3، مهر 1395، صفحه 129-145

محمد حسین رحمتی؛ حسین خنیفر؛ ابراهیم کتابی