نویسنده = ������ ������������ ������ ��������
ملت سازی در اندیشه و اخلاق حکمرانی امام خمینی (ره)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 193-218

غزاله طاهری عطار؛ علی اصغر سعد آبادی؛ علی اصغر پورعزت