شایستگی های فرماندهان جنگ نرم در جهاد تبیین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 منابع انسانی/ دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

3 استادیار گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

جهاد دارای شاخه های متعددی است که در یک دسته بندی کلی به جهاد در عرصه سخت و جهاد در عرصه نرم تقسیم می شود. امروز در زیر مجموعه جهاد نرم، «جهاد تبیین» یک فریضه است. «جهاد تبیین» یک فریضه‌ی قطعی و یک فریضه‌ی فوری است و هر کسی که میتواند باید اقدام کند. منتها این جهاد نیز مانند هر جهاد دیگری دارای فرماندهانی است که باید شایستگی های خاصی را دارا باشند. در مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA تلاش شده است شایستگی های فرماندهان جنگ نرم در جهاد تبیین احصا شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه از خبرگان بوده است، به این منظور تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه ها ادامه یافت که در مجموع با 10 خبره مصاحبه صورت پذیرفت. پس از تحلیل مصاحبه های صورت پذیرفته تعداد 680 مضمون اولیه به دست آمد که پس از پالایش653 عدد مضمون پایه شکل گرفت. سازماندهی مضامین پایه در قالب 10 مضمون سازمان دهنده صورت پذیرفت و در نهایت مضامین سازمان دهنده در قالب 3 مضمون فراگیر شایستگی های دانشی، شایستگی های گرایشی و شایستگی های رفتاری دسته بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Soft war commanders Competencies in Jihad Tabayin

نویسندگان [English]

  • ali khani 1
  • mahmoud ahmadi 2
  • mahdi mohamadi 3
1 university
2 CVTGBBH
3 Assistant Professor, Department of Human Capital Management, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Jihad has many branches, which are divided in a general category into jihad in the hard field and jihad in the soft field. Today, under the category of soft jihad, "explanation jihad" is a duty. "Explanation Jihad" is a definite duty and an urgent duty, and anyone who can should take action. However, this jihad, like any other jihad, has commanders who must have certain qualifications. In this article, by using the theme analysis method and using MAXQDA software, it has been tried to calculate the competencies of soft war commanders in Jihad. The tool of data collection in this research was the interview of experts, for this purpose, the interviews were continued until the theoretical saturation was reached, and a total of 10 experts were interviewed. After analyzing the conducted interviews, a number of 680 primary themes were obtained, and after refining, 653 basic themes were formed. The organization of the basic themes was done in the form of 10 organizing themes and finally the organizing themes were categorized in the form of 3 comprehensive themes of knowledge competences, dispositional competences and behavioral competences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competencies of commanders
  • human resources management
  • soft war
  • explanation jihad
  • commander