علم و فناوری در چشم انداز تمدن نوین اسلامی از منظر امام خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 استادیارگروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین جایگاه علم و فناوری در چشم انداز تمدن نوین اسلامی از منظر امام خامنه ای انجام شده است.تحقیق از نوع کیفی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و استخراج مضامین از روش تحلیل مضمون استفاده و120 مضمون پایه، 26 مضمون سازمان دهنده و13مضمون فراگیر استخراج شد. مضامین فراگیر عبارتند از: علم و فناوری به عنوان پایه تمدن نوین اسلامی، عامل پیشرفت و عزت و اقتدار، هماهنگی علم با دین، نفی وابستگی علمی، علم اخلاق مدار و عدالت محور، آینده نگری و تعیین چشم انداز علمی، علم نافع، خلاقیت علمی، شکستن مرزهای دانش،کسب مرجعیت علمی در جهان، جهاد علمی، اقتصاد دانش بنیان، یادگیری از تجارب دیگران در کنار تولید علم. از بین مضامین مستخرج، جهاد علمی با دارا بودن 43 مضمون پایه، بیشترین تاکید و فراوانی را در کلام امام خامنه ای دارد. بر اساس نتایج تحقیق، امام خامنه ای با تاکید بر جهاد مستمر علمی به عنوان موتور پیشران کشور، پیشرفت در علم و فناوری مبتنی بر اخلاق و معنویت و عدالت را به عنوان یک ارزش و شاخص تعالی، از ارکان تمدن نوین اسلامی میدانند و بر تغییر رویکرد از مصرف کننده علم به تولیدکننده علم، شکستن مرزهای دانش و کسب مرجعیت علمی در جهان تاکید دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Science and technology in the perspective of modern Islamic civilization from the perspective of Imam Khamenei

نویسنده [English]

 • Atieh Bohrani 2
1
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Economics and Accounting, PayameNoor University,Tehran; Iran
چکیده [English]

This study aims to explain the position of science and technology in the perspective of modern Islamic civilization from the perspective of Imam Khamenei .The research is qualitative. To analyze the data and extract the themes, the theme analysis method was used and 120 basic themes, 26 organizing themes and 13 comprehensive themes were extracted. Comprehensive themes include: Science and technology as the basis of modern Islamic civilization, the factor of progress and dignity and authority, harmony of science with religion, negation of dependence, moral and justice-oriented science, foresight and determination of scientific perspective, beneficial science, scientific creativity, breaking the boundaries of knowledge, Gaining scientific authority in the world, scientific jihad, knowledge-based economics, learning from the experiences of others along with the production of science. Among the extracted themes, scientific jihad, with 43 basic themes, has the most emphasis and frequency in the words of Imam Khamenei. According to the research results, Imam Khamenei with emphasis on continuous scientific jihad as the engine of the country, progress in science and technology based on ethics and spirituality and justice as a value and indicator of excellence, one of the pillars of modern Islamic civilization They also emphasize on changing the approach from the consumer of science to the producer of science, breaking the boundaries of knowledge, and gaining scientific authority in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • science and technology"
 • modern Islamic civilization"
 • Perspective of modern Islamic civilization"
 • Islamic Management"
 • "
 • Imam Khamenei"

عنوان مقاله [العربیة]

العلوم والتکنولوجیا فی منظور الحضارة الإسلامیة الحدیثة من وجهة نظر الإمام الخامنئی

چکیده [العربیة]

یهدف هذا البحث إلى بیان مکانة العلم والتکنولوجیا فی منظور الحضارة الإسلامیة الحدیثة من وجهة نظر الإمام الخامنئی، أما البحث فهو نوعی. ولتحلیل البیانات واستخراج المحاور تم استخدام أسلوب التحلیل الموضوعی وتم استخراج 120 موضوعاً أساسیاً و26 موضوعاً تنظیمیاً و13 موضوعاً شاملاً. تشمل المواضیع الشاملة: العلم والتکنولوجیا کأساس للحضارة الإسلامیة الحدیثة، وعامل التقدم والکرامة والسلطة، وانسجام العلم مع الدین، ونفی التبعیة العلمیة، والعلوم الأخلاقیة والعدالة، والبصیرة وتحدید المنظور العلمی. ، العلم النافع، الإبداع العلمی، کسر حدود المعرفة، اکتساب السلطة العلمیة فی العالم، الجهاد العلمی، الاقتصاد المعرفی، التعلم من تجارب الآخرین أثناء إنتاج العلم. ومن بین المواضیع المستخرجة، فإن الجهاد العلمی، الذی یضم 43 موضوعاً أساسیاً، یحظى بأکبر قدر من الترکیز والوفرة فی کلام الإمام الخامنئی. واستناداً إلى نتائج البحث، یؤکد الإمام الخامنئی على الجهاد العلمی المستمر باعتباره القوة الدافعة للبلاد، ویعتبر التقدم فی العلوم والتکنولوجیا على أساس الأخلاق والروحانیة والعدالة قیمة ومؤشراً للتمیز، باعتباره أحد أهم مؤشرات البحث. أرکان الحضارة الإسلامیة الحدیثة، وعلى التغییر یتم الترکیز على النهج من مستهلک العلم إلى منتج العلم، وکسر حدود المعرفة والحصول على السلطة العلمیة فی العالم

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • العلوم والتکنولوجیا
 • الحضارة الإسلامیة الجدیدة
 • منظور الحضارة الإسلامیة الجدیدة
 • الإدارة‌الإسلامیة
 • ‌الإمام‌الخامنئی