چیستی و نقش آفرینان حکمرانی اسلامی براساس فرمایشات امام علی علیه السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

یکی از مباحث کلیدی و چالش برانگیز، نوع حکمرانی و نحوه اداره جامعه است که در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران عرصه علوم سیاسی و مدیریتی قرار گرفته است. اتخاذ رویکردهای مختلف و شکل گیری پارادایم های مختلف نشاندهنده افزایش اهمیت این مساله به ویژه در دوران معاصر شده است. در این راستا لازم است بر اساس مبانی ارزشی و اسلامی خود به موضوع حکمرانی پرداخته شود. در این مسیر یکی از الگوی های مهم در عرصه حاکمیت، سیره حکمرانی امام علی(ع) می باشد. این پژوهش در پی آن است که مولفه ها و تعریف حکمرانی اسلامی را بر اساس بیانات ایشان استخراج نماید. روش پژوهش از نوع کیفی است که از طریق روش تحلیل محتوای کیفی براساس کتب نهج البلاغه و غرر الحکم و درر الکلم انجام شده است. مولفه های شناسایی شده شامل 19 مولفه می شود که در نهایت نیز حکمرانی اسلامی به این صورت تعریف گردید: تعیین، اعمال و کاربرد قواعد شریعت مدار و حکمیانه با وحدت و همیاری صادقانه نقش آفرینان امت مبتنی بر روابط اخوت ایمانی با محوریت ولایت برای تحقق عدالت و رشد و هدایت جامعه در مسیر تقرب الی الله.نقش آفرینان حکمرانی نیز در سه بخش، ولایت، خواص و امت شناسایی و طبقه بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The nature and role of Islamic governance based on the commands of Imam Ali

نویسنده [English]

  • saeed hejazifar
mangement
چکیده [English]

One of the key and challenging issues is the type of governance and how to govern society, which in recent years has been considered by researchers in the field of political science and management. In this direction, one of the important models in the field of governance is the rule of Imam Ali (AS). This research seeks to extract the definition and role of Islamic governance based on their statements. The research method is qualitative, which has been done through the method of qualitative content analysis based on the books of Nahj al-Balaghah, Gharr al-Hakam, and Dar al-Kalam. Based on the findings of the study, Islamic governance was defined as follows: Determining, applying and applying Shari'a-based rules with the unity and sincere cooperation of the ummah-based actors based on the brotherhood with the focus on the province to achieve justice and growth and guide society on the path of rapprochement To God. The planners also include regulators, advocates, hypocrites and enemies, growth institutions, public opinion institutions, the military and security institutions, the ruling house (secretaries and ruling relatives), the judiciary, government agents, the people (Muslims and non-Muslims), the deprived. , Economic institutions (merchants and industrialists) that the province is at the center of these planners who were classified into three sections, province, properties and ummah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic governance
  • Islamic management
  • definition of governance
  • actors of Islamic governance

عنوان مقاله [العربیة]

طبیعة ودور الحکم الإسلامی المبنی على أوامر الإمام علی (علیه السلام)

چکیده [العربیة]

إحدى القضایا الرئیسیة والصعبة هی نوع الحکم وطریقة إدارة المجتمع، والتی کانت محور اهتمام الباحثین فی العلوم السیاسیة والإداریة فی السنوات الأخیرة. إن اعتماد مقاربات مختلفة وتشکیل نماذج مختلفة یشیر إلى الأهمیة المتزایدة لهذه القضیة، خاصة فی العصر المعاصر. وفی هذا الصدد لا بد من معالجة مسألة الحکم على أساس قیمه ومبادئه الإسلامیة. وفی هذا الاتجاه فإن أحد النماذج المهمة فی مجال الحکم هو حکم الإمام علی (ع). ویسعى هذا البحث إلى استخلاص مکونات الحکم الإسلامی وتعریفه بناءً على أقوالهم. ومنهج البحث من النوع الکیفی، حیث تم من خلال تحلیل المحتوى النوعی بالاستناد إلى کتب نهج البلاغة، وغر الحکم، ودر الکلام. وتشمل المکونات التی تم تحدیدها 19 مکوناً، وأخیراً تم تعریف الحکم الإسلامی على النحو التالی: تحدید وتطبیق وتطبیق القواعد الشرعیة والحکیمة بوحدة وتعاون صادق بین القائمین على دور الأمة على أساس علاقات الأخوة. الإیمان مع ترکیز المحافظة على تحقیق العدالة ونمو المجتمع وتوجیهه فی طریق التقرب إلى الله، کما تم تحدید أصحاب دور الحکم وتصنیفهم إلى ثلاثة أقسام، المحافظة، الممتلکات. والأمة

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الحکم الإسلامی
  • الإدارة الإسلامیة
  • تعریف الحکم
  • الجهات الفاعلة فی الحکم الإسلامی