الگوی تفکر راهبردی مدیران جهادی بر اساس وصیت نامۀ الهی سیاسی شهید قاسم سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

چکیده

مدیریت جهادی و سازمانهای جهادی به مدیرانی نیاز دارد که دارای تفکر راهبردی باشند و برنامه­های راهبردی و عملیاتی خود را بر مبنای تفکر راهبردی ارزش­مدار تدوین و اجرا کنند. این پژوهش به‌منظور تدوین الگوی تفکر راهبردی مدیران سازمانهای جهادی اجرا شده است. رویکرد این پژوهش کیفی است و الگوی پژوهش بر مبنای تحلیل مضمون وصیت­نامۀ الهی سیاسی سپهبد شهید قاسم سلیمانی تدوین شده است. محتوای وصیت­نامۀ این شهید والامقام را می­توان سند و بیانیۀ تفکر راهبردی مدیران جهادی دانست. تحلیل متن وصیت‌نامۀ ایشان به روش تحلیل مضمون انجام شده است. پس از شناسایی و تحلیل مضمونهای پایه و مضمونهای سازمان­دهنده، شش مضمون فراگیر به‌عنوان عناصر تفکر راهبردی مدیران جهادی شناسایی شد که عبارت­ است از: 1. دین­مداری 2. ولایتمداری 3. فرهنگ شهادت­طلبی 4. وحدت­گرایی اسلامی 5. حکمرانی خدامحورانه 6. اقتدار نظامی و دفاعی. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که عناصر تفکر راهبردی مدیران جهادی با عناصر الگوهای تفکر راهبردی در مدیریت علمی رایج تفاوت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Strategic Thinking of Jihadi Leaders on the Basis of the Godly Political Will of Martyr Ghasem Soleimani

نویسنده [English]

  • Hosein Jalilian
Assistant professor
چکیده [English]

Jihadi management and jihadi institutes require managers with strategic thinking ability who are able to formulate and implement their strategic and operational plans on the basis of valuable strategic thinking. This research is aimed at developing a strategic thinking model for the managers of Jihadi organizations. This is qualitative research seeking to design the model by conducting thematic analysis of the content of the Godly-political will of General Martyr Ghasem Soleimani. The content of the Martyr Soleimani’s will can be regarded as the document and statement of strategic thinking of Jihadi leaders. The content of this document is analyzed by thematic analysis. Having identified and analyzed the basic themes and organizing themes, the researcher identified six comprehensive themes as the components of strategic thinking of Jihadi leaders. They include religiosity, Velayat-orientation, the culture of martyrdom seeking, Islamic unity, God-centered governance, and military and defense authority. The findings indicated that the components of strategic thinking of Jihadi managers are different from those of the strategic thinking patterns in current scientific management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadi management
  • Strategic thinking
  • General Soleimani
  • Iran
بیک­زاد، جعفر، سلطانی، فریبا (1394)، ارزیابی تفکر راهبردی مدیران و تأثیر آن بر نوآوری سازمانی، فصلنامۀ مطالعات مدیریت راهبردی، س 6، ش 24: 145 ـ 167.
تولایی، روح­اله، صباغی، زهرا (1394)، طراحی الگوی مفهومی توسعۀ مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم­های نرم و نگاشت شناختی، فصلنامۀ بهبود مدیریت، س 9، ش 28: 121ـ 145.
حجازی­فر، سعید (1394)، چیستی و مؤلفه­های مدیریت جهادی، فصلنامۀ مدیریت اسلامی، س 23، ش 3: 95 ـ 122. 
خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید (1397)، اصول و مبانی روشهای پژوهش، ج 1، تهران: انتشارات نگاه دانش.
دهقانی پوده، حسن؛ پاشایی هولاسو، امین (1399)، تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی، مدیریت اسلامی، س 28، ش 2: 13 ـ 37.
رحمان­سرشت، حسین؛ محمدی­نسب، مهدی (1389)، الگوی تصمیم­گیری راهبردی در رویکرد اسلامی، مطالعات دفاعی استراتژیک، سال 10، ش 39: 9 ـ 32. 
رضائیان، زهرا (1399)، نگاهی به ویژگیهای سردار مکتب­ساز حاج قاسم سلیمانی، فصلنامۀ علمی ـ تخصصی ره­توشه، ش 1: 277 ـ 289.
سلمانی قهیازی، احمد، دهقان، نبی­اله، انجم شعاع، رضا و فتحی، صمد (1393)، آسیب­شناسی تفکر راهبردی مدیران ارشد و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی، فصلنامۀ مطالعات مدیریت راهبردی، د 5، ش 19: 255-284. 
سلیمانی، قاسم، وصیت­نامۀ الهی سیاسی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، قابل دسترس در:
http://mgt.ihu.ac.ir
شیره­پز آرانی، علی اصغر؛ حسینی، میرزا حسن؛ محمودی میمند، محمد و امینی، محمدتقی (1393)، الگوی مفهومی تفکر استراتژیک در کسب و کارها از دیدگاه امام علی(ع) در نهج­البلاغه، دوفصلنامۀ اسلام و مدیریت، س 3، ش 6: 53 ـ 87.
کالیس، دیوید (2010)، تفکر استراتژیک: راه­حل­های حرفه­ای برای چالش­های روزانه، ترجمه مسعود سلطانی، تهران، انتشارات آریانا قلم.
کردنائیج، اسداله (1396)، تفکر و مدیریت استراتژیک؛ تئوری و عمل، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
گلچین کوهی، محمد؛ رضایی صوفی، مرتضی و کشاورز، لقمان (1397)، اصول تصمیم­گیری مبتنی بر ارزشهای راهبردی اسلامی، فصلنامۀ مدیریت اسلامی، س 27، ش 4: 79 ـ 105.
مشبکی، اصغر و خزاعی، آناهیتا (1387)، طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان­های ایرانی، مدیریت بازرگانی، د 1، ش 1: 105 ـ 118.
مقیمی، سیدمحمد (1398)، مدیریت بر مبنای اخلاص؛ جوهرۀ مکتب شهید سلیمانی، مدیریت اسلامی، س 27، ش 3: 5 ـ 12.
میرآخوری، علیرضا، دارائی، محمدرضا و سلام­زاده، یاشار (1391)، مدل تفکر استراتژیک اسلامی ایرانی، سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، 31 خرداد 1393.
ناظمی، شمس­الدین؛ مرتضوی، سعید و جعفریانی، حسن (1389)، ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد، فصلنامۀ چشم­انداز مدیریت بازرگانی، دوره 9، ش 2: 69 ـ 87.
وحیدی، محمد؛ رستگار، عباسعلی و ابراهیمی، سیدعباس (1398)،شناسایی نگرش­ها و ذهنیت­های حوزه مدیریت جهادی، مدیریت اسلامی، س 27، ش 3: 83 ـ 112.
Attride-Stirling, (2001). “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”. Qualitative Research. Vol. 1. No. 3. Pp 385-405.
Bonn, I. (2001), “Developing Strategic Thinking as a Core Competency”. Menagement Decision, 39(1), 63-71.
Bouhali, R., Mekdad, Y., Lebsirc, H., & Ferkha, L., (2015), “Leader Roles for Innovation: Strategic Thinking and Planning”.3rd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Published by Elsevier Ltd.
Casey, A.J & Goldman, E .F, (2010). “Enhancing the ability to think strategically: A learning model”. Management Learning, 41(2), 167–185.
Liedtka, J. M, (1998). “Strategic Thinking: Can it be Taught?”. Long Range Planning. 31(1),120-129
Morrisey, G., (1996). A Guide To strategic Thinking (Building Your Planning Foundation). Hard Cover.
Williamson, P. J. (1999). “Strategy as Options on Future”,Sloan Management Review, 40(3), 117-126.