تبیین استعاری مدل حاکمیت در بیان قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 لرستان

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه لرستان

چکیده

این مقاله در پی آن است تا ضمن بررسی اجمالی انتقادات وارده به نظریات «حکمرانی خوبِ» غربی، و با هدف دستیابی به نظریه‌ای اسلامی از حکمرانی، به مطالعه ی قرآن کریم پرداخته است. نظر به حجم آیات قرآن در توضیح ابعاد حکمرانی فرعونی، سعی شده با استخراج الگویی از آن به‌عنوان «حکمرانی بد»، به روشن شدن سر دیگر طیف که «حکمرانی خوب» پرداخته شود. باروش تحقیق موضوعی در قرآن، آیات مرتبط مورد تدبر قرارگرفته و پس از به دست آوردن مفاهیم اولیه و بازبینی آن‌ها، مدل حکمرانی فرعون با بهره‌گیری از استراتژی استدلال استعاره‌ای استخراج شد. در مدل به‌دست‌آمده روشن شد که حکمرانی از منظر قرآن دارای دو بعد باطنی و ظاهری است و باطن آن که معادل نسبت حکمرانی با خداوند است، ظاهر آن که همانا نسبتش با مردم را شامل می‌شود، متجلی می‌شود. هر یک از این ابعاد دارای سه بخش نگرش، رویکرد و عملکرد هستند که بر یکدیگر اثر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metaphorical Explanation of Governance Model in the Context of The Holy Qur’an

نویسندگان [English]

  • UNES FORGHANI 2
  • hasan salehi 3
2 TEHRAN UN.
3 lorestan university
چکیده [English]

The issue of good governance has been extensively considered in the scientific and political communities of the world as well as inside the country in the last two decades. This theory is used to measure the extent to which governments are "good". Reviewing the criticism against Western "good governance" theory and investigating the Islamic theories of governance, this research is intended to identify the views of Islam in the Holy Quran. Regarding the great number of verses of the Holy Qur’an explaining the characteristics of Pharaonic ruling system, the researchers tried to regard it as a model of "evil governance" to identify the other end of the spectrum, i.e. the "good governance". Hence, applying a thematic research method to study the Holy Qur'an, the researchers studied the related verses and arrived at the basic concepts of Pharaonic ruling system as a metaphorical reasoning strategy. The obtained model testified that the Holy Qur'an introduces intrinsic and external dimensions for governance. The former is a presentation of the relation of the governance with God, which is manifested in the latter while involving in its relation with people. Each of these dimensions contain three components including attitude, approach, and performance, all of which affect one another respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • metaphorical reasoning
  • thematic research method
  • the Holy Quran