رابطه نگرش دینی با عملکرد شغلی کارکنان (نمونه پژوهش: شرکت دخانیات ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین نگرش دینی با عملکرد شغلی کارکنـان شرکت دخانیات ایران انجام شده است. نوع پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت دخانیات ایران به تعداد 2350 نفر که بر اساس جدول مورگان 251 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسـشنامه‌هـای نگـرش دینـی سراج‌زاده (1377) و عملکرد شغلی پاترسون (1992) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین بعد اعتقادی، بعد تجربی و بعد مناسکی با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین بعد پیامدی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معناداری نگرش دینی و عملکرذد شغلی است. نتایج ضریب رگرسیون نیز نـشان داد کـه از میـان چهـار بعـد متغیـر نگرش دینی تنها بعـد تجربی پیش‌بینی کننده‌ عملکرد شغلی است. براساس نتایج حاصل از پیشنهاد می‌شود که جهت افزایش عملکرد شغلی کارکنان در دوره‌های آموزشی به نگرش دینی توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religious Attitude and Job Performance of the Employees of Iranian Tobacco Company

نویسنده [English]

  • rafigh hasani
azad university
چکیده [English]

This research is aimed at assessing the relationship between religious attitude and job performance of the employees of Iranian Tobacco Company. This is a descriptive-correlational research. The statistical population includes all 2350 employees of the Iranian Tobacco Company, from whom 251 persons are selected as the sample through convenience sampling method on the basis of Morgan's table. Serajzadeh’s Religious Attitude Questionnaire (1998) and Paterson’s Job Performance Questionnaire (1992) are employed for data collection. The results indicated that there was a positive and significant relationship between the dimensions of faithfulness, empiricism and rituality and job performance. However, there was no significant relationship between the dimensions of outcome and job performance. The results also signified a positive and significant relationship between religious attitude and job performance. The results of regression coefficient pointed out that only the empirical dimension, of the four dimensions of religious attitude variables, could predict job performance. Accordingly, it is suggested that religious attitudes be considered in order to increase job performance of the employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious attitude
  • Job performance
  • Iranian Tobacco Company