رابطه نگرش دینی با عملکرد شغلی کارکنان (نمونه پژوهش: شرکت دخانیات ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین نگرش دینی با عملکرد شغلی کارکنـان شرکت دخانیات ایران انجام شده است. نوع پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت دخانیات ایران به تعداد 2350 نفر که بر اساس جدول مورگان 251 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسـشنامه‌هـای نگـرش دینـی سراج‌زاده (1377) و عملکرد شغلی پاترسون (1992) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین بعد اعتقادی، بعد تجربی و بعد مناسکی با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین بعد پیامدی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معناداری نگرش دینی و عملکرذد شغلی است. نتایج ضریب رگرسیون نیز نـشان داد کـه از میـان چهـار بعـد متغیـر نگرش دینی تنها بعـد تجربی پیش‌بینی کننده‌ عملکرد شغلی است. براساس نتایج حاصل از پیشنهاد می‌شود که جهت افزایش عملکرد شغلی کارکنان در دوره‌های آموزشی به نگرش دینی توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religious Attitude and Job Performance of the Employees of Iranian Tobacco Company

نویسندگان [English]

  • rafigh hasani 1
  • Mohammad Mohammadi 2
1 Corresponding author: assistant professor at the Department of Educational Sciences, Islamic Azad University of Sanandaj, Iran
2 Master of business administration, Islamic Azad University of Sanandaj, Iran
چکیده [English]

This research is aimed at assessing the relationship between religious attitude and job performance of the employees of Iranian Tobacco Company. This is a descriptive-correlational research. The statistical population includes all 2350 employees of the Iranian Tobacco Company, from whom 251 persons are selected as the sample through convenience sampling method on the basis of Morgan's table. Serajzadeh’s Religious Attitude Questionnaire (1998) and Paterson’s Job Performance Questionnaire (1992) are employed for data collection. The results indicated that there was a positive and significant relationship between the dimensions of faithfulness, empiricism and rituality and job performance. However, there was no significant relationship between the dimensions of outcome and job performance. The results also signified a positive and significant relationship between religious attitude and job performance. The results of regression coefficient pointed out that only the empirical dimension, of the four dimensions of religious attitude variables, could predict job performance. Accordingly, it is suggested that religious attitudes be considered in order to increase job performance of the employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious attitude
  • Job performance
  • Iranian Tobacco Company

ابراهیمی، امرالله؛ نشاط­دوست، حمیدطاهر؛ کلانتری، مهرداد؛ مولوی، حسین (1387). ساختار عاملی، پایایی و روایی نگرش‌سنج دینی. اصول بهداشت روانی. ش 107: 116 ـ 138.

ارشدی، نسرین؛ پیریایی، صالحه (1392). رابطه اخلاق کار اسلامی با عملکرد شغلی، خشنودی شغلی، و قصد ترک شغل کارکنان. مدیریت اسلامی. ش 1: 213 ـ 234.

ارشدی، نسرین؛ شکرکن، حسین (1386). بررسی رابطه فشار روانی ناشی از تعارض و ابهام نقش با عملکرد و خشنودی شغلی با توجه به اثرهای تعدیل­کننده استقلال کاری و پیوستگی گروهی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب­ـ­منطقه اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی. دوره14. ش 2 ـ 1: 129 ـ 148.

انصاری، محمد­اسماعیل؛ شاکر­اردکانی، محمد (1392). اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم­پزشکی اصفهان. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی. دوره 6. ش 2: 86 ـ 98.

باقرپور، معصومه (1397). ارتباط باورها و نگرش‌های دینی و سبک زندگی اسلامی با عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی. دو فصلنامه علمی ـ ترویجی علوم­تربیتی از دیدگاه اسلام. دوره 11. ش 6: 93 ـ 110.

براتی، هاجر؛ عریضی، حمیدرضا؛ نوری، ابوالقاسم (1388). رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت ذوب‌آهن اصفهان. چشم­اندازه مدیریت. دوره 9. ش 33: 9 ـ 28.

بهمنی، بهمن؛ تمدنی، مجتبی؛ عسگری، مجید (1383). بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با نگرش دینی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران. طب و تزکیه. ش 53: 32 ـ 44.

پترسون، مایکل­تاد؛ هاسکر، ویلیام؛ رایشنباخ، بروس؛ بازینجر، دیوید (١٣٧٧). عقل و اعتقاد دینی: درآمدی بر فلسفه دین.‌ ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی. تهران: طرح نو.

ثابت­مطلق، محمد؛ الوانی، سیدمهدی (1397). طراحی الگوی رابطه معنویت در محیط کار با عملکرد منابع­انسانی و عملکرد سازمان. مدیریت بهره­وری. دوره 12، 3 (46). ش پیاپی 43: 39 ـ 67.

چگنی، بهزاد (1395). بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.

خداپناهی، محمدکریم؛ خوانین­زاده­سریزدی، مرجان (1379). بررسی نقش ساخت شخصیت در جهت­گیری مذهبی دانشجویان. مجله روانشناسی. ش 14: 185 ـ 204.

خسروانیان، حمیدرضا؛ شفیعی­رودپشتی، میثم؛ توکلی، مهناز (1392). بررسی رابطه دینداری و عمل به باورهای دینی با رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان یزد. مدیریت اسلامی. دوره 21. ش 1: 127 ـ 146.

خوانساری، جمال­الدین­محمد (1360). شرح غرر الحکم و در الکلم. میرجلال­الدین حسیبی­اُرمدی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

رابینز، پی­استیفن (1381). نظریه سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها). ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد. تهران: گنج شایگان.­

سراج‌زاده، حسین (1377). دینداری نسل­های قدیم و جدید. هفتمین گردهمایی علمی ـ کاربردی سالانه دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش. تهران.

سراج‌زاده، حسین (1380). چالشهای دین و مدرنیته. تهران: طرح نو.

شجاعی­زند، علیرضا (1384). الگویی برای سنجش دینداری در ایران. مجله جامعه‌شناسی ایران. دوره 6. ش 1: 34 ـ 66.

 علوی، حمید؛ مشفق، مهدی (1387). بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه امام‌صادق. اندیشه مدیریت رهبردی. دوره 2. ش 2: 95 ـ 122.

فرانکل، ویکتور (1375). خدا در ناخودآگاه. ترجمه‌ و توضیحات‌ دکتر ابراهیم‌ یزدی. تهران: انتشارات‌ مؤ‌سسه‌ خدمات‌ فرهنگی‌ رسا.

غفوری، داود؛ پاکدل، سعید؛ سیاری، سروش (1395). رابطه تعهد سازمانی و جهتگیری مذهبی با رهبری تحول‌آفرین در یکی از مراکز علمی نظامی. فصلنامه مطالعات منابع­انسانی. دوره 6. ش 22: 149 ـ 186.

فرجی، مهدی؛ کاظمی، عباس (1388). بررسی وضعیت دینداری در ایران. فصلنامه تحقیقات فرهنگی. دوره 2. ش 6: 79 ـ 95.

فردوسی­نیک، شریف (1392). بررسی رابطه دینداری و سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی معلمان شهر یاسوج. پایان‌نامه کارشناسی­ارشد جامعه­شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه یاسوج.

گریفین، مورهد (1375). رفتار سازمانی. ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده. تهران: مروارید.

مرادیان، فیض­الله (1383). بررسی نگرش دینی دانشجویان مطالعۀ موردی: دانشجویان مقطع کارشناسی و بالاتر دانشکدۀ علوم­انسانی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکدۀ علوم پایه دانشگاه دولتی تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

مطهری، مرتضی (1369). مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی مجموعه آثار. تهران: ملاصدرا.

موغلی، علیرضا؛ معینی، سحر (1394). بررسی رابطه دینداری و رضایت شغلی بر رفتار شهروند سازمانی (مطالعه موردی: دبیران مدارس ناحیه 1 شیراز). اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران: همدان.

نامداری، کورش؛ کلنی، سیمین­دخت (1393). نقش توانمندی‌های مذهبی در پیش‌بینی عملکرد شغلی وظیفه‌ای و زمینه‌ای. روانشناسی. ش 69: 77 ـ 93.

یکتایار، مظفر (1391). تأثیر نگرش دینی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر اثربخشی در مربیان ورزشی. پایان‌نامه دکترای مدیریت برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

یمنی­دوزی­سرخابی، محمد (1372). رویکرد سامانه­ای برای بررسی عملکرد مرکز آموزشی. فصلنامه آموزش بزرگسالان. دوره 2. ش 4.