بررسی تأثیر هوش فرهنگی و توکل بر گرایش زمانی تصمیم‌گیران بخش دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه زنجان

2 نویسنده مسئول: دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی، دانشگاه زنجان

چکیده

هدف این تحقیق، تبیین روشمندانه پاسخ این پرسش است که: مفهوم  کلیدی و دینی «توکّل» به‌مثابه «اعتماد به خدا و واگذاری کارهای خویش به او» و هوش فرهنگی بر ابعاد گرایش زمانی یعنی «گذشته‌گرایی، حال و آینده‌گرایی» اتخاذکنندگان تصمیمات راهبردی سازمان‌ها چه‌اندازه و چگونه اثر می‌گذارد؟ داده‌ها ازطریق پرسشنامه با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای بین 261 نفر از تصمیم‌گیران راهبردی سازمان‌های منتخب از دو استان گیلان و زنجان توزیع و ازطریق معادلات ساختاری و با نرم‌افزارهای spss21 و PLS2 تجزیه‌وتحلیل شد. در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد توکّل (نیکنام)، هوش فرهنگی و مؤلفه‌های آن ازطریق پرسشنامه بومی‌شده (آنگ و همکاران) و چشم­انداز زمانی (زیمباردو) که توسط محقق بازنگری شده و از مقیاس چهار‌گزینه‌ای برای سنجش متغیرهای تحقیق استفاده شد. اعتبار این سه پرسشنامه با استفاده از ضریب همسانی درونی آلفای کرونباخ به‌ترتیب برابر با 85/0، 77/0و 74/0 تأیید شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سه نوع  هوش فرهنگی و سه مؤلفه توکّل به خداوند، بر آینده‌گرایی تصمیم‌گیران اثر می‌گذارد. بیشترین اثرگذاری بر آینده‌گرایی تصمیم‌گیران را توکّل رفتاری با (49 درصد) و هوش فرهنگی فراشناخت با (38 درصد) دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Cultural Intelligence and Trust in God on Time Tendency of Governmental Decision Makers

نویسندگان [English]

  • Mostafa J’afari 1
  • Samaneh Nezami Rad 2
1 Faculty member of Management and Accounting, Zanjan University
2 Corresponding author: Master of human resource management, Zanjan University
چکیده [English]

The purpose of this research is to explain systematically how and to what extent the essential concept of "trust" meaning "trust in God and relying on Him in performing the affairs" and cultural intelligence affect dimensions of time tendency of "the past, present and future" by the strategic decision makers of organizations. Employing stratified sampling method, 261 strategic decision makers were selected from organizations in two provinces of Guilan and Zanjan to fill in the questionnaires. The data were analyzed by structural equations through Spss21 and PLS2 software. Three standard questionnaires, namely, Tavakkol (Niknam), Cultural Intelligence and its components reviewed by the researcher on the basis of the localized questionnaire of Aung, et al., and the time perspective of Zimbardo, and the four-choice scale were used to measure the variables of the research. The validity of these three questionnaires was confirmed through internal consistency coefficient of Cronbach's alpha as much as 0.85, 0.77 and 0.74, respectively. The results indicated that all three types of cultural intelligence, and three components of trust in God affect decision makers' futurism. The greatest influence on decision-makers' futurism include behavioral trust (49%) and metacognitive cultural intelligence (38%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • trust in God
  • Cultural intelligence
  • time tendency
  • futurism
  • decision makers

بذرافشان ­مقدم، مجتبی؛ نیکنام، فاطمه و مهرام، بهروز (1394)، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های توکل: پیش­درآمدی برای معنویت در مدیریت، دومین کنفرانس بین­المللی آینده‌پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی.

جلالیان، نجمه؛ امراللهی، ناهید؛ شکاری، حمیده و دهقانی­زاده، مرضیه (1392)، آینده‌گرایی و رفتار کارآفرینانه پارادایم هزاره سوم (موردمطالعه: دانشگاه­های دولتی شهرستان یزد)، مقاله ارائه‌شده در کنفرانس بین‌المللی توسعه و تعالی کسب‌وکار اقتصاد و مدیریت ایران.

خدایی­مهر، محمدمهدی (1387)، مدیریت در پهنه فرهنگ‌ها، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

داوری، علی و رضازاده، آرش (1392)، الگوسازی معادلات ساختاری با نرم­افزار PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

سبحانی‌نیا، محمدتقی (1392)، قرآن، کتاب اخلاق، قم: نشر دارالحدیث.

شاین، ادگار (1383)، فرهنگ سازمانی، ترجه محمدابراهیم محجوب، تهران: انتشارات فرا.

لیورمور، دیوید (1390)، رهبری با هوش ­فرهنگی، رمز جدید موفقیت، ترجمه سوسن علائی با مقدمه محمدمهدی مظاهری، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی (خوراسگان).

مرتضوی، سعید؛ شیعه‌زاده، الهه و انصاری، محمدعلی (1391)، بازنمایی شاخص‌های توکّل: مدخلی بر تصمیم‌گیری حکیمانه، دوفصلنامه علمی ـ تخصصی اسلام و مدیریت، سال اول، ش 2: 71 ـ 92.

مصباح­یزدی، محمدتقی (1392)، معارف قرآن: خداشناسی، کیهان­شناسی، انسا‌ن‌­شناسی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام ­خمینی(ره).

مولوی، مهران؛ کریمی، حمزه­قاسم و ایلاتی، محمد (1395)، بررسی رابطه سبک‌های تصمیم‌گیری با هوش فرهنگی در بانک ملی شهرستان ارومیه، فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، دوره 2، ش 1: 51 ـ 55.