بررسی اثر سبک زندگی اسلامی بر نگرش شغلی کارکنان

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: عضو هیأت علمی گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی، دانشگاه زنجان

چکیده

سبک زندگی کارکنان و تأثیر آن بر نگرش شغلی آن‌ها و شاخص‌های زیر‌مجموعه آن از قبیل (رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی) از جمله مسائل مهم در کیفیت زندگی کاری به‌شمار می‌رود. این موضوع در جوامع اسلامی، زمانی اهمیت دو چندان می‌یابد که تأثیر سبک زندگی اسلامی بر نگرش شغلی مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی بر نگرش در حالت کلی، تأثیر آن بر هر یک از مؤلفه‌های نگرش شغلی (رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی) و هم‌چنین اثر مؤلفه میانجی ارزشهای درون سازمانی در میزان تأثیرگذاری سبک زندگی اسلامی بر نگرش شغلی کارکنان 12 سازمان منتخب مراکز استانهای لرستان و زنجان سنجیده شد. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، بین 430 نفر از کارکنان، توزیع و نتایج از طریق الگوی معادلات ساختاری و با نرم‌افزارهای 23Spss و PLS2 تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش سه پرسشنامه به‌منظور سنجش نگرش شغلی کارکنان، سبک زندگی اسلامی و تبیین ارزشهای درون سازمانی طراحی شد. اعتبار این سه پرسشنامه با استفاده از ضریب همسانی درونیِ آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 966/0 و 94/0 و 947/0 تأیید شد که از 7/0 بیشتر بود. ضمن اینکه روایی پرسشنامه و برازش الگو از طریق نرم‌افزار PLS2 تأیید شد. در این پژوهش، هشت فرضیه از نه فرضیه تأیید و نشان داده شد که سبک زندگی اسلامی می‌تواند بر نگرش شغلی و سازمانی کارکنان تأثیر مثبتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Appraisal of Effect of Islamic Lifestyle on Job Attitudes of the Employees

نویسندگان [English]

  • Hossein Azimi Azimi 1
  • Nabiollah Shakarami 2
  • Fatemeh Ownagh 2
1 Faculty member of management and accounting, Zanjan University
2 Student of Master’s degree at HRM, Zanjan University
چکیده [English]

Lifestyle of employees and their effect on job attitudes and their components such as job satisfaction, occupational affiliation and organizational commitment, are vitally important issues in the quality of work life. This becomes much more important when it refers to examining the effect of Islamic lifestyle on job attitude. In this research, the effect of Islamic lifestyle on attitude is generally assessed, and its effect on the components of job attitudes, job satisfaction, occupational affiliation and organizational commitment are discussed. Moreover, the effect of the components of inter-organizational values ​​relating to the influence of Islamic lifestyle on job attitude is assessed. The data were collected through a questionnaire from a stratified random sample, distributed among 430 employees in 12 selected organizations in Lurestan and Zanjan provinces. The results were analyzed by structural equation modeling with the SPSS and PLS2 software. In this phase, three questionnaires were designed to assess the employees' job attitude. Islamic lifestyle and explanation of internal values. The validity of these three questionnaires was confirmed by the internal consistency coefficient of Cronbach's alpha as much as 0.966, 0.49 and 0.447 respectively. Meanwhile, the reliability of the questionnaires and the model were confirmed by the PLS2 software. Eight of nine hypotheses of this research were confirmed. The results indicated that Islamic lifestyle can have a positive effect on employees' attitudes toward work and organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic lifestyle
  • job attitude
  • job satisfaction
  • organizational commitment
  • job affiliation
  • inter-organizational values
آرمسترانگ، مایکل (1377). تعهد سازمانی. ترجمه محمد رضا ربیعی. فرهنگ وتعادل. ش ششم.
الوانی، سیدمهدی؛ لرستانی، احسان (1394). ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺮش  ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻗﻮاﻣﯿﻦ. مجله مدیریت توسعه و تحول. دوره 20: 10 ـ 1 .
امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد؛ مرندی، زهره؛ رهبرقاضی، محمدرضا؛ سعیدی ابواسحاق، لیلا (1392). بررسی رابطۀ مصرف رسانه و سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. ش 2: 101 ـ 120.
تنهایی، حسین ابوالحسن؛ خرمی، شمس (1389). بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دینی و سبک زندگی بر اساس نظریه و روش گافمن، مطالعه موردی کرمانشاه سال 1388. فصلنامه پژوهش اجتماعی. ش 6: 19 ـ 41.
حیدرنژاد، علیرضا (1393). رابطه سبک زندگی و رضایت شغلی (مورد مطالعه کارکنان نیروی انتظامی شهر تهران). پایان نامه دکتری اقتصاد و توسعه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
خطیبی، حسین؛ ساجدی، ابوالفضل (1392). مروری بر شاخص‌های سبک زندگی اسلامی. مجله معرفت. ش 185: 13 ـ 26.
رابینز، استیفن‌پی (۱۳۷۷). رفتار سازمانی. ج ۱ و ۲ و ۳. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رجب‌نژاد، محمدرضا؛ حاجی، یحیی؛ مهدوی طالب، امیر؛ رجب‌نژاد، سعید (1391). بررسی سبک زندگی اسلامی از منظر حیات طیبه در قرآن. نشریه علمی ـ پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ش 1: 9 ـ 29.
شاکرمی، نبی‌اله (1395)، بررسی اثر سبک زندگی دینی (اسلامی) بر نگرش شغلی کارکنان سازمانهای منتخب مراکز استانهای لرستان و زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی. دانشگاه زنجان.
صیاد، محمد (1392). بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین کارکنان شرکت نفت و گاز شهر گچساران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان. دانشکده علوم انسانی.
عباسی، داوود (1377). بررسی عوامل مؤثر بر تعهد شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: انتشارات صبح صادق.
کاویانی آرانی، محمد (1388). طرح نظریة سبکزندگیبراساسدیدگاه اسلاموساختآزمونسبکزندگی اسلامیوبررسیویژگیهای روان‌سنجی آن. رسالة دکتری روان شناسی. دانشگاه اصفهان.
کاویانی آرانی، محمد (1390). کمّی‌سازی و سنجش سبک زندگی اسلامی. روانشناسی و دین. س 4. ش 2: 27 ـ 44.
کاویانی آرانی، محمد (1392). سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. چ سوم. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
کاویانی، محمد (1388). تربیت اسلامی، گذر از اهداف کلی به اهداف رفتاری. مجله پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم. ش 3: 2 ـ 14.
کلاین، پل (1380). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه سید جلال صدرالسادات و اصغر مینایی. تهران: سمت.
گیدنز، آنتونی (1385). تجدد و تشخص (جامعه و هویت شخصی در عصر جدید). ترجمه‌ ناصر موفقیان. تهران: نشرنی.
مروستی، زهرا (1394). بررسی تأثیر متغیر‌های شغلی بر تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی کیفیت زندگی کاری. اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت.
مهداد، علی (1389). مطالعه میزان رفتارهاى شهروندى سازمانى و رابطه آن با عملکرد وظیفة اعضاى هیأت علمى دانشگاههاى بزرگ استان اصفهان. طرح پژوهشى.
مهدوی کنی، محمد سعید (1390). دین و سبک زندگی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
نیکوکار، غلامحسین؛ خیری، علیرضا؛ تابان، محمد؛ صیدی، فریده (1393). تأثیر سبک زندگی اسلامی بر موفقیت تحصیلی. مدیریت اسلامی. س 22. ش 1: 197 ـ 211.
هادوی، اصغر (1391). آغاز سبک زندگی اسلامی از خراسان شمالی. ماهنامه پاسدار اسلام. ش 372: 42-43.
هرسی، پاول؛ بلانچارد، ایج کنت (1388). مدیریت رفتار سازمانی. چ چهارم. ترجمه سید مهدی الوانی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.