ارائه چارچوب مفهومی سبک کسب و کار اسلامی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه الزهرا س

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش نگارنده با مطالعۀ متون اسلامی و مفاهیم کسب و کار به دنبال شناسایی و ارائه چارچوب مفهومیِ سبک کسب و کار اسلامی به عنوان یکی از عوامل سبک زندگی اسلامی پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی و گردآوری داده­ها از نوع کیفی ـ کمی است. نمونۀ آماری در بخش کیفی، آیات و روایات اسلامی و در بخش کمی، 108 نفر از خبرگان علوم اسلامی است. روش تحلیل داده­ها در بخش کیفی، کدگذاری و در بخش کمی، تحلیل عاملی تأییدی به روش حداقل مربعات جزئی است. یافته­های پژوهش نشاندهندۀ وجود هشت بُعد در سبک کسب و کار اسلامی است که به ترتیب اهمیت عبارت است از: ملاحظات خاص کسب و کار، اخلاق فردی، اخلاق کسب و کار، باور به خدا، ملاحظات بازاریابی و فروش، ویژگیهای شخصیتی، ملاحظات مالی کسب و کار، و ملاحظات مدیریتی کسب و کار. این هشت بعد در دو گروه ابعاد عام فردی و خاص شغلی قرار می­گیرد و مجموعا 64 جزء دارد. بدیهی است تحقق سبک کسب و کار اسلامی علاوه بر تبیین چارچوب مفهومی، مستلزم مشارکت همۀ ارکان جامعه در سطوح خرد، میانی و کلان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Conceptual Framework of Islamic Business

نویسندگان [English]

 • Ismaeel Kalaantari 1
 • Ibrahim Kalaantari 1
 • Fatemeh Mahmoodi 2
 • Hamid Maghami 3
1 Correspondent Author, Doctoral Student, TarbiyatModarres University
2 Doctoral Student, Azzahra (S.A.) University
3 Education Ph.D., Isfahan University
چکیده [English]

Studying the Islamic texts and concepts of the business, the author is to recognize and to present the conceptual framework of the Islamic business style as one of the factors of the Islamic life style in the article. The research is of applied kind and the data gathering is of qualitative-quantitative kind. The statistical sample are the holy verses and Islamic traditions in the qualitative part; and 108 experts in the Islamic sciences in the quantitative part. The method of analyzing data is, in the qualitative part, coding; and in the Islamic business style quantitative part, confirmatory factor analysis by the method of the partial least squares.  The findings of the research display eight dimensions in the Islamic business style which are important respectively: business specific considerations, individual moral, business ethic, believing in God,  sales and marketing considerations, personality traits, business financial considerations, and business managerial considerations. These eight dimensions are located in two groups: individual general dimensions and job specific dimensions which have 64 components. It is obvious that the achievements of the Islamic business style require the participation of all pillars of the society: at the micro-level, in the middle split level, and at the macro-level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Business Style
 • Islamic Life Style
 • Religion
 • Partial Least Squares
 • Verses And Traditions
 1. قرآن کریم. ترجمه بر اساس المیزان. قم: دفتر نشر معارف.
 2. آجیلی، هادی؛ بیکی، مهدی (1392). کالبد شکافی سبک زندگی در جامعه سرمایه‌داری. فصلنامه علمی ـ پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان درمانی. س 4. ش13: 81 تا110.
 3. احمدوند، شجاع (1392). کارویژه‌های نظام سیاسی و نقش آنها در تغییر سبک زندگی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان ‌درمانی. س 4. ش 13: 57 تا79.
 4. امانی، جواد؛ خضری آذر، هیمن؛ محمودی، حجت (1391). معرفی الگو‌یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی و کاربرد آن در پژوهش‌های رفتاری. مجله برخط دانش روان‌شناختی. س اول. ش 1: 41 تا 55.
 5. ابن بابویه، محمد بن علی (1413ق). من لا یحضره الفقیه. تحقیق علی اکبر غفاری. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 6. ابن بابویه، محمد بن علی (1403ق). خصال. تصحیح علی اکبر غفاری. قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 7. انصاری، شیخ مرتضی (1419ق). فرائد الاصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
 8. انصاری، شیخ مرتضی (1370). المکاسب. قم: دارالحکمه.
 9. ایروانی، جواد (1388). فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه‌های اسلامی. ج 2. مشهد: واحد نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 10. جوادی آملی، عبدالله (1391). مفاتیح الحیات. قم: مرکز نشر اسراء.
 11. حاجیانی، ابراهیم (1388). جامعه ‌شناسی هویت ایرانی. تهران: انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
 12. حاجیانی، ابراهیم (1391). الگوهای سبک زندگی ایرانیان. تهران: پژوهشکده مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 13. داوری، علی (1391). دوره آموزشی نرم‌افزار PLS. تهران: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
 14. دلاور، علی (1387). روش تحقیق در روانشانسی و علوم تربیتی. ویرایش چهارم. تهران: نشر ویرایش.
 15. رحیمی، عباس (1390). تجارت موفق. تهران: نشرجمال.
 16. زیمل، گئورگ (1380). تضاد فرهنگ مدرن. ترجمه هاله لاجوردی.فصلنامه ارغنون. ش 18: 241.
 17. شریفی، احمد حسین (1391 الف). سبک زندگی به عنوان شاخصی برای ارزیابی سطح ایمان.فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی. س 3. ش 3: 51.
 18. شریفی، احمد حسین (1391 ب). همیشه بهار (اخلاق و سبک زندگی اسلامی). قم: نشرمعارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
 19. صدر حسینی (1385). دربارۀ اعتبار روایات کتب چهارگانۀ حدیث شیعه. مجله علمی ـ پژوهشی مقالات و بررسیها. س 39. ش 2: 101 تا 127.
 20. طوسی، محمد بن حسن (1390ق الف). الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. تحقیق حسن موسوی خراسان. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 21. طوسی، محمد بن حسن (1390ق ب). تهذیب الاحکام. تحقیق حسن موسوی خراسان. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 22. عزیزی، شهریار؛ قنبرزاده میاندهی، رضا؛ فخارمنش، سینا (1392). میزان رعایت رفتارهای اخلاقی اسلامی، بررسی موردی فروشندگان لوازم خانگی شهر تهران. فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌نامه اخلاق. س 6. ش 19: 7 تا32.
 23. عیوضی، غلامحسن (1391). مبانی سبک زندگی مؤمنانه با نگاهی به مکاتب مادی با تأکید بر اقتصاد. فصلنامه مطالعات سبک زندگی. س اول. ش 2: 35 تا 66.
 24. فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: انتشارات صبح صادق.
 25. کاویانی، محمد (1390). کمی‌سازی وسنجش سبک زندگی اسلامی. مجله علمی ـ پژوهشی روانشانسی و دین. س 4. ش 2: 27 تا 44.
 26. کاویانی، محمد (1392). سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. قم: انتشارات سبحان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 27. کلانتری، علی‌اکبر (1384). اخلاق و آداب کسب و تجارت. شیراز: انتشارات کوشامهر.
 28. کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق). الکافی. تحقیق علی اکبر غفاری و محمد آخوندی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 29. مجلسی، محمد باقر (1392). حلیة المتقین در آداب و سنن و اخلاق اسلامی. تهران: انتشارات پیام مقدس.
 30. محدث نوری، میرزا حسین طبرسی (1408ق). مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل. تحقیق مؤسسه آل‌البیت. قم: مؤسسه آل‌البیت.
 31. محمدی ری‌شهری، محمد (1381). میزان الحکمة. قم: انتشارات دارالحدیث الاولی.
 32. موسوی گیلانی، سید رضی (1392). چیستی و چرایی سبک زندگی و نسبت آن با دین و مهدویت. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مشرق موعود. س 7. ش 25: 123 تا 138.
 33. مهدوی کنی، محمد سعید (1390). دین و سبک زندگی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 34. نصرتی، نورالدین (1391). مهارت کسب و کار. تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل سازمان تبلیغات اسلامی.
 35. وبر، ماکس (1373). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری. ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 36. Adler, Alfred (1956).The Individual Psychology of Alfred Adler. New York: Basic Books Inc.
 37. Chaney, David (1996).Lifestyle. London: Routledge.
 38. Chin. W.W.; Marcolin, B.; Newsted, P. (1996). A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and voice mail emotion/adoption study.Proceedings of the 17th International Conference on Information Systems. Cleveland. Ohio.
 39. Cockerham, William; Rutten, Alfred; Thomas, Abel (1997). Conceptualizing contemporary health lifestyle: Moving beyond Weber.The Sociological Quarterly, Vol. 38, No. 2: 321-342.
 40. Glaser, B.; Strauss, A. (1967).The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New York: Aldine de Gruyter.
 41. Glyptis, S. (1990).Lifestyle and leisure pattern: Methodological approaches.Prague: Institute for Philosophy and Sociology.
 42. Khanifar,H.; ZareiMatin, H.; Jandaghi, G. R.; Gholipour, A.;, Hassanzadeh, M. H. (2011). Identifying the Dimensions and Components of Islamic Work Values (IWV) for Public services sector of Iran.European Journal of Social Sciences. Vol. 22. No. 2: 254-282.
 43. Srite, M. (2000).The influence of national culture on the acceptance and use of information technologies:An empirical study.Doctoral dissertation. Florida State University.