طراحی الگوی جامع ترفیع جایگاه برند حلال در بازارهای فرامنطقه‌ای با رویکردی سیستمی

نویسندگان

1 جامع امام حسین(ع)

2 پیام نور

3 موسسه آموزش عالی امین

چکیده

هدف این تحقیق طراحی الگویی برای ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی است. تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر چگونگی به­دست آوردن داده­ها توصیفی است. متغیرهای مهم تأثیر گذار بر برند حلال با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای از ادبیات موضوع استخراج شد و مبنای روش دلفی قرار گرفت. در ادامه، پرسشنامه دلفی در اختیار 30 نفر از متخصصان حوزه برند حلال در ایران قرار گرفت. با تکرار روش دلفی در چهار دور در نهایت متغیرهای خرد و کلان تحقیق مشخص شد و با بررسی نظر متخصصان، در نهایت 26 متغیر در قالب چهار دسته متغیر کلان به ­نام متغیرهای ساختاری، رفتاری، محتوایی و راهبردی شناسایی و الگوی جامع ترفیع جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی طراحی و اعتبارسنجی شد. با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، الگوی استخراج شده مورد تأیید قرارگرفت. علاوه بر آن اولویت متغیرهای شناسایی شده، تبیین ، تحلیل و تفسیر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Complex Model for Promotion of Halal Brand Position in Ultra Regional Markets Through a Systematic Approach

نویسندگان [English]

  • Gholam Hussein Nikookar 1
  • Ali Nejatbakhsh Esfahani 2
  • Ali Shah Nazari 2
  • Mohammad Mooziri Ghiri 3
1 Associate Professor, Imam Hussein (pbuh) University
2 Assistant Professor, Payamnoor University
3 Graduate Student in Business Administration
چکیده [English]

   The globalization of economy has caused that the need to become familiar with the Islamic perspective toward trade has been turned into an unavoidable necessity in order to comprehend the components of the Moslem customers’ behaviors for global trade. The objective of the research is to design a model for promoting the halal brand position in global markets. The research method is basic and the data have been gathered as in a descriptive research. Using library studies, important effective variables on halal brand have been extracted from the literature review and were become the basis for Delphi method. Then, Delphi questionnaires were given to 30 halal brand experts in Iran. Repeating Delphi method for four times, eventually micro and macro variables of the research were determined. At last, deliberating the experts’ view points, 26 variables in four groups of macro variables were distinguished in the name of structural, behavioral, content, and strategic variables. The complex model for promotion of halal brand position in global markets was designed and validated. In addition, the priority of the recognized variables were explained, analyzed, and interpreted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halal Brand
  • Content elements
  • Structural Factors
  • Behavioral Agents
  • Strategic Factors