بهبود روشهای مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزه وقف

نویسندگان

فردوسی

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر اصلاح و یا بهبود روشهای مدیریت فعلی اوقاف و اموال موقوفه بر افزایش بهره‌وری سازمان اوقاف در راستای اهداف واقفان در زمینه‌ رفاه اجتماعی و اقتصادی است. روش این پژوهش پیمایشی است. جامعه­ آماری تحقیق شامل سه گروه: 1 ـ اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی گروه آموزشی اقتصاد، مدیریت و کارشناسان اقتصادی سازمان اموراقتصادی و دارایی خراسان رضوی 2 ـ  کارکنان و کارشناسان دستگاه­های اجرایی و بانکها 3 ـ کارشناسان مذهبی بوده، وگردآوری داده­ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با نمونه 110 نفری از جامعه آماری صورت گرفته ­است. قلمرو مورد استفاده این تحقیق، شهرستان مشهد است. لازم به ذکر است که در این تحقیق نمونه­گیری به روش غیراحتمالی است. از بین روشهای   نمونه­گیری غیراحتمالی، روش گلوله ­برفی مورد استفاده قرار گرفته­است. برای بررسی رابطه بین "بهبود روشهای مدیریتی اوقاف و اموال موقوفه" و "افزایش بهره‌وری حوزه وقف" از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بهبود روشهای مدیریتی فعلی حاکم بر اموال موقوفه در سازمان اوقاف بر میزان بهره­وری در حوزه وقف اثرگذار است و تأثیر مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Improvement of Management Styles in the Endowments Organization and Its Impression on Productivity Increase in Endowment Domain

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Sayyed Husseini
  • Taqi Ebrahimi Salari
  • Azadeh Mazlum Khorasani
Correspondent Author: M.A. in Economics, Ferdousi University
چکیده [English]

The objective of the article is to deliberate the effects of correcting or improving the current methods of management of endowment and endowed properties on increasing productivity of the organization of endowments in direction to the endowers’ objectives in social and economical welfare. The method of this study is survey. The population of the study included three groups: 1) members of the scientific board, specialty doctoral students of the economics and management departments, and economic specialists of economical affaires and asset organization of Khorasan Razavi, 2) employees and specialists of the executive apparatus and banks, and 3) religious specialists. Data gathering has been done through the  questionnaires and interviews with a population of 110 people. The domain of the survey is Mashhad. The sampling of the study is base on nonprobability method from among which the lumpy method has been used. The regression method has been utilized to determine the relation between “improving managerial styles of the endowments and endowed properties” and “increasing the productivity of the endowment field”. The results of the research display that the improvement of the current managerial styles governing on the endowed properties in the endowments organization affects the rate of the productivity in the endowment domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endowment
  • productivity
  • Endowments Organization
  • Endowment Management in Iran